خطای راهبردی

Shargh - - دیپلماسي -

ســخنگوی وزارت امــور خارجه تصویب طــرح محدودکننده روابط با ایران در مجلــس عوام کانادا و مطرحکــردن برخی ادعاها و اتهامات علیه نهادهای نظامی کشــورمان در خلال آن را محکوم کرد. بهرام قاسمی درباره اقدام مجلس عوام گفت: «هرچند تصویب این طرح در مراحل اولیه قرار داشته و تا تبدیل آن به قانون باید مراحل دیگری را طی کند، اما در صورت تصویب نهایی، بیشــک یک خطای راهبردی و اساســی با آثاری مخرب خواهد بود». او تصریح کرد: «مطرحشدن چنین طرحی ناشی از فقدان اطلاعات دقیق و کافی قانونگذاران کانادایی از مواضع روشــن و منطقی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با پدیده شــوم تروریسم اســت». به گفته قاسمی، مردم ایران در دهههای گذشــته، خود یکی از قربانیان تروریسم خشــن و افسارگســیخته مورد حمایت برخی کشــورهای خارجی مشخص هســتند؛ ازاینرو و با توجه به مبانی اخلاقی و آموزههای فرهنگی اصیل خود، بهخصوص در دوران اخیر و به موازات رشــد افراطگرایی و تروریســم در سطح منطقه و جهان، همواره پیشگام مبارزه با این پدیدههای نامبارک بوده و خواهند بود و افکار عمومی جهان، انتساب اتهامات واهی و نادرستی مانند حمایت ایران از تروریسم را هرگز نخواهند پذیرفت.

ســخنگوی وزارت خارجه با هشدار نسبت به پیامدهای تصویب چنین طرحهای ناسنجیده و بیپایهای ابراز امیدواری کرد که دولت کانادا با آگاهی کامل از سیاستهای روشن جمهوری اسلامی ایران و با درک شرایط خطیر امروز منطقه و جهان، مانع تصویب نهایی این طرح و تأثیر مخرب آن بر روابط دو کشور شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.