تصميم تر كوادون باهم ا دخاالفیانيحيايع را لبيطههبا تاهریارناپينويساتن كانادا

Shargh - - دیپلماسي -

جاســتین ترودو، در رابطــه با تهــران 180 درجه چرخش کرده اســت. نخســتوزیر جــوان کانادا روز گذشته اولین فردي از جناح لیبرال بوده که در حمایت از طرح توقف احیاي رابطه با تهران قیام کرد.

مجلس عوام کانادا روز سهشنبه طرح توقف همه مذاکرات با ایران براي ازســرگیري روابط دیپلماتیک را تصویب کرد. طبق این مصوبه، ســپاه پاسداران ایران در «فهرست گروههاي تروریســتي» قرار گرفته است. کانادا در سال 2012 بســیج و سپاه پاسداران را تحریم کرده بود. ســال 95 نیز آمریکا، ســپاه پاسداران را در فهرست گروههاي تروریستي قرار داده بود.

هنگام رأيگیــري درباره این طــرح که به صورت قیام و قعود انجام شــد، ابتــدا نمایندگان محافظهکار بهعنــوان حمایــت از این طرح قیام کردند. جاســتین ترودو، نخســتوزیر کانادا، نیز نخســتین کســي بوده کــه از جناح لیبرال بهعنوان موافــق با این طرح قیام کــرد. اعضاي کابینه نفرات بعــدي بودند. قیام ترودو و موافقت او با این طرح موجب شــگفتي بســیاري از رسانهها شده اســت. ترودو نخستوزیري است که از زمــان رويکارآمدن دنبال احیــاي رابطه اتاوا- تهران بوده از همین رو، چندین دور مذاکره کارشناســي بین کارشناسان دو کشور نیز برگزار شده است. طرح توقف احیاي رابطه تهران- اتاوا به پیشنهاد گارنِت جـِـنِس، نماینــده محافظهکار، در مجلس عــوام کانادا مطرح شد.

روزنامه «تورنتوسان» حمایت جاستین ترودو از این طرح را غیرمنتظره دانسته و نوشته است: ماه گذشته جناح لیبرال در سنا باعث ناکامي طرح مشابهي شد و محافظهکاران در مجلس عوام کانادا انتظار نداشــتند لیبرالهــا از این طرح حمایت کننــد؛ اگرچه این طرح هنوز نهایي نیســت و براي تصویب نهایي باید به سنا برود.

قدمبهقدم موفق خواهیم شد

طــرح توقــف احیاي رابطــه با تهــران، آنهم در کشوري که ایرانیان مقیم آن جمعیت و تکاپوي بالایي دارند، بــدون بازتاب نخواهد بود. کنگره ایرانیان مقیم کانــادا، براي مواجهــه با این طــرح کمپین مخالفت راه انداخــت و مذاکراتي نیز انجام داد. ســه روز قبل، رئیــس کنگره ایرانیــان کانادا در توییتر خود نوشــت: «نیمســاعت پیش مطلع شدیم محافظهکاران ]سناي کانــادا[ طرحي را علیه ایران در مجلس کانادا به رأي خواهند گذاشت. بخشــي از این طرح از دولت کانادا ميخواهــد هرگونه گفتوگو و مذاکــره دیپلماتیک با ایران را متوقف کند». او ســپس از مخاطبان خواست بــه کمپیني کــه علیه این طرح درســت شــده بود، بپیوندنــد. او همچنیــن گفت که با وجــود تلاشها، برخي نماینــدگان احزاب دیگر مجلــس کانادا نیز از طرح پیشــنهادي محافظــهکاران حمایــت ميکنند؛

ولي بازهم مخاطبان را تشــویق به پیوستن به کمپین و گذاشــتن پیام براي نمایندگان مجلس کرد. 13 ژوئن امــا روز خوبي براي ایرانیان مقیم کانادا نبود. احمدي نوشــت: «سعي خودمان را کردیم؛ اما متأسفانه طرح پیشــنهادي محافظهکاران رأي آورد. نمایندگان حزب نئودموکرات و حزب سبز رأي منفي دادند. هزاران نفر از ایرانیان کانادا در 24 ســاعت گذشته براي اعتراض به این طرح با نمایندگان خــود تماس گرفتند. از آنها متشــکرم و اطمینان دارم قدمبهقــدم موفق خواهیم شد .»

مصوبه مجلس کانادا الزامآور نیست

بــه گــزارش ایرنــا، تارنمــاي خبري تورنتوســان دراینبــاره نوشــت: طرح یادشــده بــا محکومکردن

«حکومت ایــران» خواســتار «توقف فــوري هرگونه مذاکرات یــا گفتوگو با تهــران براي احیــاي روابط دیپلماتیک» شــده اســت. این مصوبه گرچه الزامآور نیســت، اما حمایت حزب حاکم و نخســتوزیر کانادا از آن ميتواند نشــاندهنده چرخش مواضع در قبال تهران باشــد. مشخص نیســت چه موضوعي موجب این چرخش ناگهاني شــده است. شاید آنطور که یک منبع امنیتي گمانهزني ميکند، رئیسجمهوري آمریکا در اجــلاس گروه هفت، تــرودو را در این زمینه تحت فشار گذاشــته باشــد. دلیل دیگر هم ميتواند کسب حمایت جامعه ایرانیان مخالف جمهوري اسلامي در کانادا باشد که نارضایتيشــان از ترودو رو به افزایش گذاشته است. هفتهاي که گذشت اجلاس گروه هفت، با نتایج نه چندان خوشــایندي به پایان رســید، جنگ آمریکا با کانادا و کشورهاي اروپایي بر سر تعرفهها در این اجلاس شــدت گرفت و ملاقات ترامپ و ترودو نیز بدون دستیابي به نتایج مثبت برگزار شد.

لابي پرقدرت اسرائیل

کانادا سال 2012 اندکي قبل از انگلیس در گرماگرم دولت احمدينژاد، رابطهاش با ایران را قطع کرد. 1۷ شهریور 91 )هفتم سپتامبر 2012( وزارت امور خارجه دولت تندروي وقت کانادا، ســفارت خود در تهران را تعطیل کرد. کانادا کارمندان سفارت ایران در این کشور را «عنصر نامطلوب» توصیف کرد و به همه کارمندان ســفارت ایران در خاک کانادا مهلــت داد بعد از پنج روز خاک این کشــور را تــرک کنند. آنهــا همان زمان حضور ایران در ســوریه و تلاش براي حفظ بشار اسد و برنامه هستهاي ایران را بهانه این قطع رابطه اعلام کردند. اما از کســي پوشیده نبود که دولت وقت کانادا بهشدت تحتتأثیر اســرائیل و لابيهاي این رژیم بود. پس از رويکارآمدن دولت لیبرال «جاســتین ترودو»، او ابــراز علاقه کرد که رابطه با تهران را از ســر بگیرد چه آنکه، بخشي از پایگاه رأي او، ایرانیان مقیم کانادا بودند. تهران و اتاوا براي ازسرگیري روابط دیپلماتیک وارد گفتوگوهاي اولیه شدند. بهتدریج نشستهایي با حضور مقامهاي دو طرف برگزار شــد و ســرانجام وزیــران امــور خارجه دو کشــور در حاشــیه مجمع عمومي ســازمان ملل متحد در سال 2016 با یکدیگر دیدار کردند. این دیدارها در ســطوح کارشناســي نیز ادامه یافت ولي بــا وجود مثبتبودن دیدارها و نتایج آن هیــچ گامي عملي، براي ازســرگیري رابطه انجام نشد. یک کارشناس در این حوزه به ما ميگوید «اگرچه از سوي دولت کانادا، براي ازسرگیري رابطه ابراز علاقه ميشد، اما هیچ اقدام عملي انجام نگرفت». به عنوان مثال در حاليکه مذاکرات وارد مرحله فني شده بود، با وجود رایزني وزیران خارجه دو کشور، ایرانیان مقیم کانادا، امکان شــرکت در انتخابات ریاستجمهوري را پیدا نکردند. آمارهاي رســمي حاکي از این اســت که بیــن 400 تا 500 هــزار ایراني مقیم کانادا هســتند که به دلیل داشــتن تابعیت ایراني، براي مسائل کنسولي با مشــکلات مختلفي مواجه هســتند. همچنین لابي اســرائیلي در این کشــور پرنفــوذ اســت و عمدتا در طرحهاي ضد ایراني دولت یا مجلس این کشور نقش دارد. دولت پیشــین کانادا، بهشــدت تحت تأثیر لابي اســرائیل بود و بســیاري قطع رابطه تهران – اتاوا در آن دوران را تحتتأثیر لابي اسرائیلي ميدانند. برخي در تحلیل اقدام مجلس نیز معتقدند که این اقدام به دلیل رفتارهاي ضد اسرائیلي اخیر ایران است.

موضــوع دوتابعیتيها و پروندههــاي قضائي آنها و چند مــورد ممنوعالخروجي آنها از جمله همســر کاووس ســیدامامي نیز از مســائلي اســت که به نظر ميرسد تصویب این طرح را دامن زده است.

گره کور مصونیت سیاسي

کانادا در جریــان قطع رابطه با ایــران، مصوبهاي در مجلس گذراند و مصونیت سیاســي اماکن متعلق بــه ایران در کانادا را لغو کــرد. همین مصوبه موجب شــد تا رأيگیري براي انتخابات هم شــدني نباشــد. چــون کانادایيها معتقد بودند ایــن کار باید در اماکن دیپلماتیک ایران انجام شــود. جمهوري اسلامي ایران معتقد است که علاوه بر مصونیت دیپلماتیک موجود فعلي، مصونیت سیاســي اماکن متعلــق به ایران نیز باید بازگردانده شــود تــا رابطه احیا شــود اما دولت کانــادا ميگوید قادر به تغییر مصوبه مجلس مبني بر لغو مصونیت سیاسي نیستند. برمبناي لغو مصونیت سیاســي از اماکن متعلق به ایــران چندي پیش چند ساختمان ایراني مصادره شد. دستیار وزیر امور خارجه پیشتر در گفتوگو با «شرق» درباره این حکم توضیح داده بــود که «در حکم حقوقــي دادگاه کانادا مطرح شــده که یکي از آنها ســاختماني متعلــق به وزارت علوم و ســاختمان دیگري متعلق به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي بوده که آنها مدعي هستند که این اموال دیپلماتیک نیست؛ ازاینرو مصادره شدند؛ اما ما ایــن حکم را قبول نداریم و مطابق قوانین بینالملل و کنوانسیون وین، به این حکم اعتراض کرده و وکلاي ما در حال پیگیري حقوقي موضوع هستند».

از همین رو، مذاکرات کارشناسي بین ایران و کانادا، با وجود اینکه در چهار دور انجام شــد، اما بيثمر بود. برخي رســانهها یکــي از دلایل طــرح مجلس عوام را همیــن بينتیجهبــودن مذاکرات دانســتهاند. یک کارشــناس که مســائل ایران و کانادا را بهدقت دنبال ميکنــد، درباره این طرح به «شــرق» ميگوید که این طرح علیه ایرانیان مقیم کانادا است و 400 تا 500 هزار ایرانــي مقیم کانادا را تحتتأثیــر قرار ميدهد. دولت ایران در تلاش بود تا مشــکل رابطه براي دسترســي کنسولي این اتباع بهسرعت رفع شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.