«هيس! پسرها فرياد نمیزنند» مجوز ساخت گرفت

Shargh - - هنر -

گروه هنــر: بالاخره بعــد از کشوقوسهای فراوان، مجــوز فیلمنامه «هیس! پســرها فریــاد نمیزنند» پوران درخشنده صادر شد. پوران درخشــنده پیش از این قــرار بود فیلمنامه «پسرها گریه نمیکنند» را بســازد که اجازه ساخت پیدا نکــرد، اما بعــد از تغییرات در شــورای پروانه نمایش، فیلمنامه بازنویسیشده را با عنوان «هیس! پســرها فریاد نمیزنند» ارائه کرد کــه بعد از وقایع تلخ اخیر در مدرسه پسرانهای در تهران و تعرض به دانشآموزان، موفق به دریافت مجوز ساخت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.