‪Thrilla in Manila‬

Shargh - - هنر -

تریلا در مانیل

عنــوان فیلم اشــارهای اســت به ســومین و آخرین دور مســابقات مشتزنی میان محمدعلی کلــی و جو فریزر که در ســال 1975 و در پایتخت فیلیپین برگزار شــد و بر اســاس شعار قافیهداری از کلی چنین نامی گرفت. این مســتند ســهبُعدی با تصاویری با رزولوشــن بــالا و 120 فریم در ثانیه را آنگ لی، فیلمساز مشــهور تایوانی برنده جایزه اسکار و سازنده «زندگی پای »، «ببر خیزان، اژدهای پنهــان»، «کوهســتان بروکبک» و «توفــان یخ،» کارگردانی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.