زمان تصمیم

Shargh - - هنر - ساسان گلفر

آغاز تابســتان طبیعتا با افزایــش بار فیلمهای تجاری در اکران بینالمللی همراه اســت. عناوین فیلمهای اکشن، تریلر و ترسناک نیز در اکران جمعه، 18 خرداد، نمود بیشــتری داشــت. در فهرســت فیلمهای اکرانگرفته از ابتدای این هفته همچنین میتوان به فیلم ترسناک «شــکارچی ژوراسیک،» درام دلهرهآور «نانســی»، اکشن دلهرهآور ،»211« اکشن علمی- تخیلی «2036 منشأ مجهول » و درام جنگی «باغوحش » اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.