ه هواک ب مماجنرشاهاههاطرحییکد یادعاکربرعسل ونامیهرماهوس

Shargh - - جامعه -

شرق: ماجرا زمانی مطرح شد که میهمــان شــب دوازدهم «ماه عسل» هشتم خرداد روی آنتن زنده از ویــروس HPV و دلیــل مرگ بیماران کشــور به دلیل نبود واکســن در کشــور گفت؛ بیماریای که بســیاری آن را نمیشــناختند، امــا این روزها خواســتار تولید واکسن آن در کشور شدهاند. در همین حال این موضوع محل بحث و مناقشه و واکنشهای بسیاری شد، در حدی که وزیر بهداشت نیــز بــه موضــوع ورود کرد و دراینباره در یادداشتی نوشت: «اینکــه گروهی بــا درآمیختن راست و دروغ، بخواهند بخشی از دولت را به اقدام نادرســتی متهم کنند، نه یک کار سیاسی اســت، نه برنامهای اجتماعی و نه خدمتــی به مردم. اگرچه حــوزه بهداشــت در زمینــه تولید واکســن بــا چالشهایی ماننــد هزینهبربــودن آنهــا مواجه اســت، اما این موانع موجب توقف فعالیت دانشمندان عرصه سلامت نشده و تلاش برای تولید داروها و واکســنهای مورد نیاز مــردم و از جمله واکســن HPV بهطور جدی در حال انجام است». روز گذشــته نیز ســخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه امســال رهبری موافقت کردند تا برای تولید دو واکسن مهم در کشور صدمیلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی بــه وزارت بهداشــت اختصاص یابد، گفت: درباره واکسن HPV هم زمانی که بتوانیم آن را تولید کنیم و تولید ملی این واکسن به حد مناسب برسد از آن استفاده خواهیم کرد.

این در حالی است که نمونه خارجی این واکسن در کشــور وجود دارد و بهراحتی در دسترس است و بــه گفته ناهید خداکرمــی، رئیس انجمن علمی مامایــی ایران، تولیــد این واکســن مقرونبهصرفه نیست. او دراینباره به «شــرق» گفت: «HPV یک بیماری ویروســی اســت که حدود صد گونه دارد و فقــط 40 گونه از آن از راه جنســی میتواند قابل انتقــال باشــد. خوشــبختانه امروزه بــرای 9 گونه پرخطر این ویروس واکســن ســاخته شده و برنامه واکسیناســیون این بیماری در کشــورهای مختلف بسته به گسترش بیماری و شیوع آن متفاوت است. ایــن بیماری در آمریکا از شــیوع بالایــی برخوردار بــود، بهطوریکــه طبق آمــار 15 درصــد از مردم این کشــور به این بیماری مبتلا هســتند و در برخی مناطق مانند مرز کالیفرنیــا و مکزیک این میزان به بیش از 25 درصد هم میرســد. در کشور چین نیز بیش از 15 درصد اســت، اما در برخی از کشــورها مثل تایلند و اســپانیا زیر پنج درصد است. در کشور مــا طبق مطالعهای که در ســال 2012 انجام دادم و در ژورنالهــای بینالمللــی ســرطان بــه چاپ رســید، میزان شیوع نزدیک هشــت درصد بود. در مطالعهای که ســال گذشته وزارت بهداشت انجام داد نیز میزان شیوع این بیماری همان هشت درصد ثبت شده اســت. نکته مهم اینجاســت که ابتلای بــه این ویروس لزوما ســبب ســرطان دهانه رحم نخواهد شــد و چون این سرطان در کشور ما شیوع بسیار پایینی دارد و از طرفی ضایعات پیشسرطانی را میشــود با یک آزمایش ساده تشخیص داد و از

زمانی که ضایعات پیشسرطانی بروز پیدا میکنند و فرد به این ویروس مبتلا میشود اگر قرار باشد به ســرطان دهانه رحم مبتلا شود ممکن است حدود 10 الی 15 ســال زمان ببرد و ما بــرای غربالگری و تشخیص زودهنگام فرصت کافی داریم و اگر زودتر این ضایعات پیشســرطانی تشــخیص داده شود بهراحتی قابل درمان اســت، بنابراین از این ویروس نباید خیلی ترسید. جالب اینجاست که بدانید وقتی پس از پنج ســال مبتلایان به این ویروس را دوباره مورد آزمایش قرار دادیم متوجه شدیم این ویروس در بدن بســیاری از آنها فعال نیســت و آنها دچار ضایعات پیشسرطانی نشدهاند .»

ساخت واکسن HPV مقرونبهصرفه نیست

خداکرمــی با بیــان اینکــه درحالحاضــر نیز واکســن این ویروس در کشــور وجــود دارد، ادامه داد: «به اعتقاد من ســاخت این واکسن در اولویت نیســت، زیرا اولویتهای بســیار ضروریتری از آن در زمینه بهداشــت و درمان کشــور وجــود دارد، بنابراین هزینهکردن برای تهیه این واکســن شــاید

مقرونبهصرفه نباشــد، چون این واکسن روزبهروز در حال ارزانشدن اســت. توانمندکردن جوانان از واکسیناسیون مؤثرتر است. شاید بهتر باشد بهجای ســاخت واکســن، جوانان، بهخصــوص نوجوانان دبیرســتانی را در زمینــه خودمراقبتــی توانمنــد کنیم تــا از رفتارهــای پرخطر جلوگیری شــود. ما نباید مســائل جنســی را تابو تلقی کنیــم و درباره آن صحبــت نکنیم، امــا پنهانی شــاهد رفتارهای پرخطر جوانانمان باشــیم. در دوران دبیرستان اگر به دختران و پســرانمان مهارت زندگی و مراقبت از خود را آموزش دهیم بســیار مؤثرتر است. سالها پیش گفتیم حضور یک ماما در دبیرســتان دخترانه و یک کارشناس بهداشت عمومی در دبیرستانهای پسرانه به شــرط آنکه آموزشدیده باشند میتواند پاســخگوی نوجوانان باشــد و بهجــای اینکه آنها بخواهند در فضای مجازی و کانالهای غیرمعمول دنبال پاسخهای خود باشند، از کانالهای درست به سؤالاتشان پاسخ داده شود.»

او در ادامه اظهار کرد: «درحالحاضر فقط برای چهــار گونــه از ایــن ویروس؛ یعنــی ویروس نــوع ‪16 ،11 6،‬ و 18 واکســن وجــود دارد و این واکســن بــدن را در مقابل بقیه انــواع این ویروس مقاوم نخواهــد کــرد. نــوع 16 و 18 این ویروس خطرناک اســت و میتوانند باعث ایجاد سرطان دهانه رحم شوند. ایمنی افراد و تغذیه آنها بسیار مهم است. مشــاهدات ما نشــان میدهد خطــر ابتلا بــه ایــن ویروس در افراد ســیگاری و کســانی کــه رفتار پرخطــر دارند بالاتر است، بنابراین اجتناب از رفتار پرخطر، تغذیه سالم، فعالیت ورزشی و اجتناب از استعمال دخانیــات میتواند بــه افراد کمــک کند که اگــر هم به این ویــروس مبتلا شــدند، درصد ابتلا به سرطان در آنها کاهش پیدا کند».خداکرمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه باید به مردم هشدار داد، اما نبایــد آنها را نگران کرد، گفت: «در کشــورهای اروپایــی هیچگونه اجباری برای تزریق این واکســن وجــود ندارد و همه به صورت داوطلبانه اســت و واکســن به صورت رایگان در اختیار آنها قرار داده میشود. در اســترالیا این مســئله خیلی جدی در حال پیگیری است. در آمریکا نیز اجازه والدین بسیار مهم اســت و تا 26 ســالگی به صورت رایگان این واکسیناسیون انجام میشود. مسئلهای که در ایران وجود دارد این است که گاهی به افرادی که به این ویروس مبتلا هستند گفته میشود واکسن را تزریق کنند. این در حالی اســت که اگر فرد به چهار تایپ ‪16 ،11 ،6‬ و 18 مبتلا باشد، تزریق این واکسن چندان کمکی نمیکند، اما اگر از تایپها و گونههای دیگر باشد، زدن واکسن میتواند کمککننده باشد».

برنامه ماه عسل

ماجرای بحــث و جدلها در بــاره این موضوع از برنامه «ماه عســل» و یکی از میهمانانش به این شکل در سطح کشــور داغ و رسانهای شد. یاسمن اشــکی، میهمان شــب دوازدهم «ماه عســل»، در ابتدای این برنامه که هشتم خرداد روی آنتن رفت، گفت: 17ســاله بودم که علائم بیماریام شــروع و به مرور سیســتم ایمنیام ضعیف شد؛ درست مثل کســی که بیماری ایــدز دارد، منتهــا عامل بیرونی ویروس را نداشتم.

اشــکی در ادامه برنامه از ویروس HPV گفت و توضیح داد ویروس نســبت به HIV سرعت انتقال بیشــتری دارد؛ HPV درمان ندارد، اما واکسن دارد که پیشــگیری میکند و بعد از 15 ســال به سرطان تبدیل میشــود و در آینده ســونامی در این بیماری اتفــاق میافتد. او ادامه داد: هر ســال حدود 6۳0 هــزار زن ســرطان مرتبــط بــا HPV میگیرند که نصــف آنها منجر بــه مرگ میشــود و 85 درصد این انتقالها در کشــورهای توســعهنیافته است و فقط یکدرصد در کشــورهای توســعهیافته است؛ چراکه آنها واکسن این بیماری را دارند. این ویروس خیلی راحت منتقل میشود، به همین دلیل خیلی شایع اســت. در این سالها با وزارت بهداشت برای پیشــگیری این بیماری رایزنی داشــتیم؛ البته نقش مشارکت مردم خیلی مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.