جدول3129 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - جامعه -

افقي :

1- تخــت حمــل مجــروح- عمدهفــروش 2- دریافت- زینتدادن- مقابل رفتن ۳- طردشدهقیــادت 4- آگاهانــه- بزرگترین ســرخ رگ بدنموجــب زیــان و فســاد 5- راننده خــودرو- عمل شــمردن- یکی از ســه حالت ماده 6- نوعی خارکیســهکش حمام- مربوط 7- حســرت همیشــه کویــر- جــلاد- زدوخــورد 8- نامی پســرانه- اجر 9- ســقف اتاق- نخستوزیر شهید- گرداگرد دهان 10- با تجربه- شــکوهگر- پارچــه باریکی که به لبه آستین دوخته میشــود 11- میخ دوپا- رسوبهای بهجامانده از جریان آب در بســتر رودخانه- پارچه روبالشــی 12- ضمیر انگلیســی- پاد زهر- فیلمی از ســینمای دفاع مقدس ســاخته زندهیاد ساموئل خاچیکیــان 1۳- بیمــاری عفونی حــاد کودکانبیگانگان 14- وضعیت- الکل سفید- برطرفکردن 15- محل فیلمبرداری- رمانی از الکســاندر دومای پدر، نویسنده فرانسوی.

عمودي :

1- گــروه خــلافکاران- مجموعــه قوانیــن چنگیزخــان- بیاعتبار 2- گوشهنشــین شــطرنجهرجومرج- نور کم- وقتی نون از اون بگیری! ۳- از هفت آتشــکده بزرگ پارسیان- دعای مستحبی روز جمعه- فرشته 4- رویین تن شاهنامه- جهان پهلوان کشتی ایران 5- باجه فرودگاه برای انجام تشریفاتمأمور انتظامی در قدیم 6- کنجد کوبیده- جای تنگ و تاریک- ترازنامه 7- مســیر حرکت- پرتاب گلوله از تفنگ- انبازه 8- دستشکســته!- پیشوا- شهری

در اســتان یزد- زائوترســان 9- افیون- نامه را در آن میگذارند- ضمیر متکلموحده 10- فیلمی دیدنی به کارگردانی ویلیام وایلر- زیرک و باهوش- شــتابزده 11- بهحســابآوردن- نوشــته موضوعــی 12- برگه

مقوایــی- کارگاه نقاشــی 1۳- نوعی پخــت برنجلهجه- سرقت در اماکن شلوغ 14- اسم ترکی- نان را به تنور میزند- درد صدادار- نت چهارم 15- صباغپیامبری که علم تعبیر خواب میدانست- پرتو.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.