دولت باید اقتصاد را مدیریت کند

Shargh - - صفحه اول -

پايگاه اطلاعرســاني مقــام معظم رهبــري: حضرت آيــتالله خامنــهاي، مقــام معظــم رهبــري، صبح چهارشــنبه در ديدار با رئيسجمهور و اعضاي هيئت دولت، شــاخصهاي حکومت علوي؛ يعني «عدالت، پاکدامني، پارسايي و با مردمبودن» را ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.