موافقت مقام معظم رهبري با عفو يا تخفيف مجازات تعدادي از محکومان

Shargh - - سياست -

پايگاه اطلاعرســاني مقام معظــم رهبري: به مناســبت اعياد ســعيد قربان و غديرخــم، مقام معظم رهبري با پيشــنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات ۶۱۵ نفــر از محکومان محاکم عمومي و انقلاب، سازمان قضائي نيروهاي مسلح و سازمان تعزيــرات حکومتي موافقت کردند. آيتالله آملي لاريجاني، رئيــس قوه قضائيه، در نامهاي به رهبر معظم انقلاب اسلامي، پيشــنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجــازات ۶۱۵ نفر از محکوماني را که در کميســيون مرکزي عفو و بخشودگي قوه قضائيه واجد شرايط لازم تشخيص داده شدهاند، ارائه کرد که اين پيشــنهاد در اجراي بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساســي، با موافقت حضرت آيــتالله خامنهاي همراه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.