دشمنان بدانند خليج فارس محل مناسبي براي جنگ آنان نيست

Shargh - - سياست -

ايلنا:

ســردار سرلشکر پاســدار محمد باقري، رئيس ســتاد کل نيروهاي مســلح، بــا بيان اينکه هيچگاه از راهبردهاي جديد دشــمن غافل نشده و همــواره آنها را رصد ميکنيــم، گفت: به برکت آمادگي و توانمندي نيروي درياي سپاه، کشورهاي متخاصم قبــل از ورود به تنگــه هرمز اضطراب دارند و در يک سال اخير مطابق حقوق بينالملل رفتــار کردهانــد و اگر فراتــر از آن عمــل کنند، با مقابلــه و اقدامــات کنترلي نيروي دريايي ســپاه مواجه خواهند شــد. وي با تأکيــد بر اينکه خليج فارس خانه و وطن ماســت و دشــمنان در خليج فارس ميهمان ناخوانده هستند، خاطرنشان کرد: جمهوري اسلامي ايران با نيروهاي باايمان، شجاع و شهادتطلب براي نبرد با دشمنان آماده است، همانگونه که پيشکســوتان نيروي دريايي سپاه در دوران دفــاع مقدس در خليــج فارس تقابل و رويارويــي عزتبخش و اقتدارآفريني با دشــمنان داشــتند.وي با تأکيد بر اينکه نيروي دريايي ســپاه و ســاير نيروهــا، همافزايي مطلوب و اثربخشــي با يکديگر داشــته و با بهرهگيــري از آن به خوبي در مقابل دشمنان ايســتادگي ميکنند، بيان کرد: دشــمنان بايد بدانند خليج فارس محل مناسبي براي جنگ و درگيري آنان نيســت، بهگونهاي که هــرگاه نادانــي در آمريکا دســتور جنگ ميدهد، حتي کارشناســان آنهــا اعلام ميکننــد که توان مقابله با جمهوري اسلامي ايران را ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.