م دوملقامتعبظامريهبرد ي داربا ر قيدتارصئياسدجمرهاو ر و معضادييهريئيتتکند

Shargh - - سياست -

پايگاه اطلاعرساني مقام معظم رهبري:

حضرت آيتالله خامنهاي، مقام معظم رهبري، صبح چهارشنبه در ديدار بــا رئيسجمهور و اعضاي هيئت دولت، شــاخصهاي حکومت علوي؛ يعني «عدالت، پاکدامني، پارســايي و با مردمبودن» را معيار ارزيابي و سنجش اقدامات مسئولان برشمردند و با بيان نکات مهمي درباره مسائل اقتصادي، سياســت خارجي و اتحاد و انسجام داخلي تأکيد کردند: در زمينــه اقتصاد بايد قوي، پرحجــم و باکيفيت کار کرد و مســئولان اقتصادي در حل مشکلات مردم شب و روز نشناسند.

مقام معظم رهبري در ابتداي سخنانشــان با تبريک عيد سعيد غديرخم، انتخاب حضرت علي)ع( را بهعنوان ولي امر امت اســلامي و جانشــين پيامبر)ص(، نعمت بزرگ الهي دانستند و گفتند: مهمترين وظيفه ما بهعنوان حکومت اسلامي، معيار و شــاخص قراردادن حکومت علوي است. ايشــان همچنين با تبريک هفته دولت، اين هفته را تداعيکننده نام ماندگار شــهيدان رجايي و باهنر دانستند و خاطرنشــان کردند: هفته دولت فرصتي براي ارزيابي مســئولان دولتي از عملکرد خود اســت، ضمن آنکه در اين هفته بايد به دولتمردان و برادران و خواهران حاضر در اين جلسه «خدا قوت» گفت، زيرا اداره کشوري بــا جمعيتي بيــش از 80 ميليــون با مســائل گوناگون وظيفهاي بسيار سنگين و دشوار است.

مقام معظم رهبــري با تأکيد بر اينکــه هفته دولت همچنيــن فرصتي بــراي ارزيابي نقاط قــوت و ضعف دســتگاهها و مســئولان دولتي اســت، افزودند: در اين ارزيابي بايد نقاط قوت و ضعف، با يکديگر ديده شود تا بر نقاط قوت افزوده و نقاط ضعف برطرف شــوند. حضرت آيتالله خامنــهاي در ارزيابي عملکرد يکســاله دولت دوازدهم، خاطرنشــان کردند: در اين يک ســال کارهاي خوبي در زمينه رشــد اقتصادي، انرژي، افزايش صادرات غيرنفتي و کاهش واردات انجام شده است که بايد روند افزايش صادرات و کاهش واردات با شتاب بيشتري ادامه يابــد و در ضمن اينگونه خدمات با بيــان هنرمندانه به مردم گفته شود. مقام معظم رهبري در ادامه به مسائل اقتصادي کشــور پرداختند و با اشــاره به تشکيل جلسه هماهنگي رؤساي سه قوه، افزودند: هدف از تشکيل اين جلســه، تمرکز بر مســائل اصلي اقتصادي و هماهنگي جهت حل ســريعتر آنهاســت و بر همين اساس بايد در اين جلسات، از طريق گفتوگو و رايزني، نقاط اشتراک را افزايش داد. حضــرت آيتالله خامنهاي با تأکيد بر اينکه دشــمن به دليل برخي ضعفها و خلأهــاي اقتصاديبر موضوع اقتصاد کشــور متمرکز شــده است، خاطرنشان کردند: در زمينه اقتصادي بايد قوي و پرحجم کار و تمام خلأهــا را پر کرد که همه اين موارد امکانپذير و شــدني است و ما در اداره اقتصاد کشور بنبست نداريم.

ايشــان افزودند: حجم و کيفيــت فعاليت و عملکرد مســئولان اقتصادي کشور بايد بهگونهاي باشد که شب و روز نشناسند و محور فعاليتها هم سياستهاي اقتصاد مقاومتي باشد که اساس آن تکيه بر توليد داخلي است.

مقام معظم رهبري تأکيد کردند: سياستهاي اقتصاد مقاومتــي، هم سنگرســازي دفاعي و توانمندســازي در مقابل دشمن است و هم توانمندسازي براي حرکت رو به جلو. بنابراين اقتصاد مقاومتي با محوريت توليد داخلي داراي جنبههاي پدافندي و آفندي است.

حضرت آيتالله خامنهاي بــا تأکيد بر اينکه موضوع توليد داخل و برطرفکردن مشــکلات آن يکي از مسائل مهمي اســت که بايد در جلســه هماهنگي رؤساي سه قــوه بر آن تمرکز شــود، گفتند: مشــکلات توليد، راهحل دارد و اقتصاددانهــا نيز براي آن راهکار ارائه دادهاند که اگر به آنها عمل شــود، معيشــت مردم که اکنون بخش مهمي از جامعه دچار مشــکل هســتند، بهبود خواهد يافــت. مقام معظم رهبري با تأکيد بــر اينکه بايد تلاش همهجانبــهاي بــراي جلوگيري از تعطيلــي کارخانهها يا زير ظرفيــت کارکردن آنهــا انجام گيــرد، به موضوع مديريت اقتصادي اشــاره کردند و گفتند: وظيفه دولت، مديريــت اقتصادي اســت البته اين مديريــت به معناي تصديگري نيســت و هدف از سياســتهاي کلي اصل ۴۴ نيز اين اســت که تصديگري انجام نشــود. حضرت آيــتالله خامنهاي در تبيين مديريــت اقتصادي افزودند: «بازکردن ميدان براي فعالان ســالمِ اقتصادي و جوانان مبتکــر و پرتلاش و برطرفکردن موانــع و بهبود فضاي کسبوکار» و همچنين «بســتن منافذ فساد و برخورد با مفسد» دو رکن مهم مديريت اقتصادي کشور است. مقام معظم رهبري يکي از راههاي بهبود فضاي کسبوکار را جلوگيري از بخشنامههاي پيدرپــي و احيانا متناقض برشــمردند و تأکيد کردند: بايد ثبات و آرامش براي فعال اقتصادي تأمين شود تا بتواند براي آينده خود برنامهريزي کند. حضرت آيتالله خامنهاي مبارزه با مفســد و بستن منافذ فساد را نيازمند چشــمان باز و هوشمندي مديران دســتگاههاي دولتي دانســتند و با اشــاره بــه قضاياي ماههاي اخير بازار ســکه و ارز خاطرنشان کردند: اگرچه درخصوص اين قضايا توجيهاتي بيان شــد؛ اما بههرحال بيتوجهي و غفلــت مديريتي نيز رخ داده اســت. مقام معظم رهبــري با تأکيد بر اينکه روشهاي پيشــرفتهاي براي نظــارت بر نحوه تخصيص ارز وجــود دارد، گفتند: وقتي قرار است ارز تخصيص داده و يا وارد بازار شود، اين کار بايد با چشم باز انجام شود و اينگونه نباشد که در اين شرايط سخت کشــور، چند ميليارد دلار به دست عدهاي بيفتــد که آن را يا قاچاق کنند يا به اســم واردات کالا به مصارف ديگر برسانند يا اينکه براي مسافرتهاي تفريحي خارجي اختصاص يابد.

حضرت آيــتالله خامنهاي با تأکيد بــر اينکه دولت توانايــي مديريت اقتصادي کشــور را دارد، خاطرنشــان کردند: لازمــه چنين مديريت اقتصــادي، اهتمام جدي، ورود مجاهدانه در وسط ميدان و نظارت کامل و مستمر به منظور بستن منافذ فساد است تا ديگر نيازي به برخورد قوه قضائيه نباشد. مقام معظم رهبري کمبود برخي اقلام و کالاها در مقاطعي خاص را تصنعي و نوعي خرابکاري خواندند و افزودند: بايد با چشــمان باز اينگونه کارها را تحتنظر داشــته باشــيد و با آنها مقابله کنيد. ايشان در ادامه بحــث ضروريات مديريت اقتصادي، «اســتفاده از ظرفيتهاي اقتصادي فراوان و برجســته کشور» را مورد تأکيد قرار دادند و با استناد به گزارشي از مراکز بينالمللي افزودند: ايــران از لحاظ ظرفيتهاي استفادهنشــده در رده اول جهــان قــرار دارد. حضرت آيــتالله خامنهاي خاطرنشــان کردند: براســاس آمار مؤسسات بينالمللي درحالحاضر ايران با شــاخص توليد ناخالص داخلي در ميان دويستوچند کشــور در رده هجدهم قرار دارد که اگر از ظرفيتهاي داخلي اســتفاده بيشتر و بهتري شود، ميتوانيم به ردههاي بالاتر جهاني برســيم. ايشــان «بد اســتفادهکردن از ظرفيتها و منابع داخلــي» را از ديگر مشــکلات موجود در بحث مديريــت اقتصادي خواندند و پرســيدند: ايران که جزء بزرگترين توليدکنندگان نفت جهان است، چرا بايد بنزين وارد کند؟ درحاليکه ميتوان با ســاخت پالايشــگاه و توليد و حتي صدور فراوردههاي نفتي از نعمت بزرگ ذخاير نفتي اســتفاده صحيح کرد. مقام معظم رهبري مصرف بيش از صد ميليون ليتر بنزين در روز را نمونه ديگري از استفاده بد از ظرفيتها و منابع داخلي خواندند و افزودند: وزارت نفت و ديگر مسئولان دولتــي راههاي کاهــش مصرف بنزيــن را پيگيري کنند. حضرت آيتالله خامنهاي با انتقاد از بيرغبتي دولت به استفاده گسترده از ظرفيت وسيع بخش خصوصي گفتند: اجراي صحيح و کامل سياستهاي اصل ۴۴ و استفاده از تجار، توليدگران، صنعتگران، قطعهسازان و ديگر اجزاي بخش خصوصي در مديريت اقتصادي و پيشرفت کشور قطعا مؤثر خواهد بود.

مقام معظم رهبري ايجــاد جاذبه براي ورود بخش خصوصي به تکميــل طرحهاي نيمهتمــام را ازجمله راههــاي اســتفاده از ظرفيت فعالان اقتصــادي و مهار نقدينگي دانستند. «لزوم مهار و مديريت نقدينگي» نکته ديگــري بود که مقام معظم رهبري به مســئولان دولت خاطرنشان کردند. ايشان با تأکيد بر امکان مهار نقدينگي افزودند: نقدينگي ســرگردان به هر ســو که برود )سکه، ارز، مســکن يا هر زمينه ديگر( ويرانگر خواهد بود و بايد مجموعهاي تماموقت، فعال و جهادي مسئول کنترل و مديريت آن شــود. «مديريت و کنتــرل قوي بانک مرکزي بر ديگر بانکها»، توصيه ديگر حضرت آيتالله خامنهاي براي مديريت اقتصادي کشور بود.

ايشــان با انتقاد از ادامه بنگاهداري بانکها و کارهاي هزينــهآور ديگر نظير افزايش شــعبههاي بانکي گفتند: بانــک مرکــزي بايد با نظــارت کامل و دقيــق مانع بروز مشکلاتي نظير مســائل ســپردهگذاران برخي بانکها و مؤسسات مالي شود. مقام معظم رهبري افزودند: البته بايد از اول جلوي مشــکلات گرفته شــود؛ اما ميتوان با روشهاي مؤثر، با آن دســته از مراکز مالي که براي مردم مشکل به وجود ميآورند، برخورد کرد.

بخش دوم سخنان حضرت آيتالله خامنهاي در ديدار رئيسجمهور و اعضاي هيئــت دولت به بيان نکاتي در زمينه سياست خارجي اختصاص داشت که تأکيد بر ارتباط خوب و روزافزون با همســايگان ازجمله اين نکات بود. مقام معظم رهبري درباره کشــورهاي اروپايي نيز گفتند: ارتباط و ادامه مذاکره با اروپــا ايراد ندارد؛ اما بايد ضمن ادامه اين کار از آنها درباره مسائلي نظير برجام و يا اقتصاد قطع اميد کنيد. ايشــان با انتقاد از رفتار نامناسب اروپا در مسائلي نظير برجام و تحريمها خاطرنشان کردند: بايد با نگاه شــکآلود به وعدههاي آنها، از روند مسائل مراقبت جدي کرد.حضرت آيتالله خامنهاي برجام را وســيلهاي براي حفظ منافع ملــي خواندند و افزودند: برجام هدف نيست، بلکه وسيله است و طبعاً اگر به نتيجه برسيم که با اين وســيله، حفظ منافع ملي امکانپذير نيست، آن را کنار ميگذاريم. ايشان گفتند: اروپاييها بايد از بيان و عمل مســئولان دولتي ايران بفهمند که اقدامات آنها تدابير و واکنش متناســب جمهوري اســلامي ايــران را بهدنبال خواهد داشت. مقام معظم رهبري با تأکيد بر منتفيبودن هرگونه مذاکره بــا آمريکاييها افزودند: نتيجه مذاکره با مسئولان قبلي آمريکا که حداقل ظاهرساز بودند اينگونه شد، حالا با مســئولان وقيح و هتاک فعلي که شمشير را براي ايرانيها از رو بستهاند، چه مذاکرهاي داريم؛ بنابراين مذاکرهاي در هيچ سطحي با آمريکاييها صورت نخواهد گرفت. مقام معظم رهبري مذاکره بــا ايران را نياز همه دولتهاي آمريکايي خواندند و خاطرنشــان کردند: آنها ميخواهنــد مانور دهند که ما حتي جمهوري اســلامي ايــران را به پاي ميز مذاکــره آورديم، پس همانگونه که قبلا بهطور مشروح و مستدل بيان کردهام، هيچ مذاکرهاي با آنها انجام نخواهد شد. مقام معظم رهبري در بخش پاياني سخنانشــان، «اتحاد و انسجام مسئولان کشور» را بيش از هر زمان ديگر لازم خواندند و افزودند: رؤساي قوا و مســئولان بخشهاي مختلف بايد پشتيبان و کمککار يکديگر باشند و بهويژه همه بايد به دولت کمک کنند زيرا دولت در وســط ميدان است. حضرت آيتالله خامنهاي، اختلاف نظر ميان مســئولان را طبيعي دانستند و در عين حال افزودند: اين اختلافنظرها نبايد رسانهاي شوند، زيرا مردم را نگران و مضطــرب ميکند. مقام معظم رهبري به جلســه روز سهشنبه مجلس شوراي اسلامي و سؤال نمايندگان از رئيسجمهور اشــاره و تأکيد کردند: جلسه ديروز مجلس نمايش اقتدار و ثبات جمهوري اســلامي ايران بود و خداوند به آقــاي رئيسجمهور و قوه مقننه خيــر بدهد که مشــترکا چنين نمايش اقتداري را نشــان دادند. حضرت آيــتالله خامنهاي افزودنــد: نمايندگان مجلس از رئيسجمهوري که با بيش از 2۳ ميليون رأي انتخاب شــده است، ســؤال ميکنند و رئيسجمهور نيز با خونســردي و متانت به ســؤالها پاسخ ميدهد و اين معناي مردمسالاري ديني است.

مقام معظم رهبري با اشــاره به اينکه ميان انتظارات نمايندگان و واقعيات موجود شکافي وجود دارد که بايد پر شود، خاطرنشان کردند: مهم آن است که آنچه اتفاق افتاد، يک نمايش باشــکوه از قدرت جمهوري اسلامي و اعتمادبهنفس مســئولان بود. حضرت آيتالله خامنهاي با تأکيد بر اينکه دشمن از جلسه گذشته مجلس بهدنبال اهداف ديگري بود، افزودند: جلسه بسيار خوب ديروز هم رئيسجمهور و هم مجلس را تقويت ميکند و زمينهساز همکاريهاي بيشتر و نزديکترشدن ديدگاهها خواهد شد. مقام معظم رهبري در پايان تأکيد کردند: يک جمع فعال، کمربسته و با نشــاط بايد مأمور حل يکبهيک معضلات اقتصادي شــوند. پيش از ســخنان مقام معظم رهبري، رئيسجمهور گزارشــي از اقدامــات و برنامههاي دولت بيان کرد. آقاي روحاني بــا بيان اينکه همه تلاش دولت ايــن بوده که کشــور را به نقطه مطلوب برســاند، گفت: در پنج سال گذشــته توفيقات خوبي مانند کاهش تورم، رشــد اقتصادي و افزايش درآمــد ناخالص ملي حاصل شده است. رئيسجمهور با اشــاره به خدمات دولت به روســتاييان، خاطرنشان کرد: همه روســتاهاي بالاي ۱0 خانوار، برق دارند و بسياري از روستاها به شبکه گاز و نيز به شبکه ارتباطي کشور متصل شدهاند.

آقــاي روحاني بــه اقدامات قــوه مجريــه در حوزه کشاورزي، از جمله خودکفايي در توليد گندم و شکر اشاره کرد و افزود: درآمد کشــاورزان هــم از لحاظ ميزان توليد محصول و هم از لحاظ قيمت بهتر از گذشــته شده و در توليد بسياري از محصولات کشاورزي هم شاهد افزايش بودهايم. رئيسجمهور افزايش 90 درصدي توليد گاز در پارس جنوبي و افزايش توليد نفت از مخازن مشترک را از جمله دستاوردهاي دولت در حوزه انرژي دانست و گفت: کشــور در زمينه توليد گاز و گازوئيل خودکفا شده است و تا پايان ســال ميتوانيم در توليد بنزين نيز به خودکفايي برسيم. آقاي روحاني نوسازي ناوگان حملونقل، افزايش دوبرابري صادرات غيرنفتي و اتکاي بيشــتر به صادرات غيرنفتــي را از ديگر خدمات دولت خواند و افزود: اگرچه در ماههاي اخير با مشــکلاتي بهويژه در حوزه ارز مواجه بودهايم، اما همانگونه که در گذشته مشکلات سختتري را پشت سر گذاشتهايم، با تدبير ميتوانيم از اين مشکلات هــم عبور کنيم. رئيسجمهور با اشــاره بــه تحريمهاي آمريکا گفت: در شــرايط امروز راهحل سياسي پيش روي ما نيســت، چراکه دولتي که تحريمهــا را برخلاف همه مقررات بينالمللي به ايران تحميل کرده، به هيچ چيزي پايبند نيست.

آقاي روحاني با بيان اينکه هدف آمريکاييها بالاتر از فشــار اقتصادي است و ميخواهند يک بار ديگر به ايران برگردند و بر کشــور مسلط شــوند، خاطرنشان کرد: آنها ميخواهند مجددا اســتقلال ايــران را زير پا بگذارند و بر مردم ايــران آقايي کنند، اما ملت ما هرگز چنين چيزي را نميپذيرد و اين را با ايستادگي و مقاومت خود به جهان نشان خواهد داد.

رئيسجمهور تأکيد کرد: همه ملت ايران پشــت سر رهبر معظم انقلاب و با هدايت ايشــان نخواهند گذاشت که توطئههاي دشمنان تحقق پيدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.