خبر جدید نوبخت؛ تحویل بسته ۲5 كالای اساسی به همه مردم

Shargh - - اقتصاد -

رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه گفت: با تأکیــد رئیسجمهوری و با توجه به نوســانات ارزی، دولت پنج بسته حمایتی از مردم را تدوین کرده که بهزودی جزئیات آن اطلاعرســانی می شود. به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت پس از جلسه شــورای برنامهریزی و توسعه استان گیــلان در جمع خبرنگاران افــزود: با توجه به نوســانات بازار ارز و بروز مشکلاتی برای مردم، با تأکید رئیسجمهوری، پنج بسته جبرانی برای مردم در نظر گرفتهایم. وی ادامه داد: یک بسته برای همه مردم است به این صورت که حداقل 25 قلم کالای اساســی و روزمــره مردم که در ســبد زندگی آنان قرار دارد، بــا ارز چهارهزارو 200تومانی در اختیارشان قرار میگیرد. معاون رئیسجمهــوری افــزود: بخش دیگــر به طور خاص برای اقشــار آســیبپذیر جامعه اســت که حدود پنــج دهک از جامعه را شــامل می شــود و این بســته حمایتی، علاوه بر آن چیزی اســت که شــامل همه مردم خواهد شــد. وی تولیدکنندگان، پیمانکاران و کارکنان دولت را از دیگر بخشهایی عنوان کرد که بســته حمایتی یادشــده به آنان تعلق میگیــرد و تصریح کرد: روشهای اجــرا و جزئیات موارد پیشگفته، در زمان مقتضی اطلاعرسانی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.