معاون وزير خارجه انگلستان در تهران

Shargh - - ديپلماسي -

تســنيم:

به گزارش رویترز، آلیســتر برت، معاون وزیــر خارجه انگلیس دیروز جمعه به تهران آمد تا با مقامات ایراني درباره آینده توافق هســتهاي گفتوگو کند؛ این اولین سفر برت به ایران پس از خروج آمریکا از برجــام اســت. معــاون وزیر خارجــه انگلیس در بیانیهاي که در آستانه ســفرش به تهران منتشر شد، گفت: «تا زماني که ایــران به تعهدات خود در برجام پایبند باشد، ما هم به آن متعهد ميمانیم و معتقدیم ایــن بهترین راه براي حصول اطمینــان از آینده امن و ایمن منطقه اســت». رویترز نوشــت که برت در سفر خود موضوع دوتابعیتيهاي بازداشتشده در ایران را نیز مطرح خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.