واکنش ايران به وزير خارجه فرانسه

Shargh - - ديپلماسي -

ايسنا:

ســخنگوي وزارت امور خارجه در واکنش بــه اظهارات اخیــر وزیر امور خارجه فرانســه گفت: «مذاکرات برجام که به توافقي مستحکم و بینالمللي انجامید، نشاني از حسننیت ایران و پایبندي به اصل گفتوگو و تلاش در راســتای بهرهگیري از روشهاي منطقي و مســالمتآمیز بود که ميتوانســت مبنایي اصولي و خردمندانه براي ســنجش میزان حسننیت و پایبندي کشورهاي غربي به تعهدات خود باشد که با خروج یکجانبه یکي از مدعیان غوغاسالار، زیادهجو و زیادهگو و کاســتي و کاهلي دیگران کارنامه غیرقابل قبولي از خود به جاي گذاشــتهاند». بهرام قاســمي ادامه داد: «جهانیان و دولتمردان فرانسه نیز بهخوبي ميدانند سیاســت منطقهاي ایران در راستاي صلح و امنیت منطقهاي و بینالمللي و مبارزه با تروریســم و افراطگرایي است و اگر چنین مبارزهاي خوشایند برخي کشــورها که اساســا تنشزا و بحرانســازند، نیست، ميتوانند سیاستهاي خود را اصلاح کنند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.