رئيسجمهوري آمريپكابه اتهتديدکخترورجاازمسازماپن تجارت جهاني کرد

Shargh - - جهان -

در میانه چالشهــاي سیاســي و حقوقي داخلي، رئیسجمهور آمریکا ســازمان تجارت جهاني را تهدید کــرد اگر نحوه تعاملش بــا این کشــور را تغییر ندهد، واشــنگتن از این ســازمان خارج خواهد شــد. به نظر ميرسد دونالد ترامپ ميخواهد تاکتیکي را که در قبال ناتو در پیش گرفته است، این بار مقابل سازمان تجارت جهاني اجرا کند. او با انتقاد از پایبندنبودن اعضاي ناتو به تعهدات مالي خود، تهدید کرده بود ایالات متحده را از این پیمان خارج خواهد کرد. این تهدید تا حدي مؤثر بود و تعدادي از قدرتهاي اروپایي، ســهم خود را در بودجه ناتو افزایش دادند. این بار رئیسجمهور آمریکا تهدید کرده اگر سازمان تجارت جهاني نحوه تعاملش را بــا آمریکا تغییــر ندهد، این ســازمان را ترک خواهد کرد. ترامپ در گفتوگو با شــبکه بلومبرگ گفت: «اگر ســازمان تجارت جهانی رفتارش را تغییر ندهد، از این ســازمان بیرون ميآییم». ســازمان تجارت جهاني در ســال 1995و بــراي تدوین قوانین تجــارت بینالمللي و حل مناقشــات میان کشورها تشــکیل شده و در حال حاضر 16۴ عضو دارد که افغانستان تازهترین عضو این سازمان است.

در ماههــاي اخیــر، جنــگ تعرفهها میــان آمریکا از یک ســو و چین، اتحادیــه اروپا، روســیه، مکزیک و کانادا از ســوي دیگر، باعث افزایــش تنش و اعتراض شــرکاي تجاري آمریکا به سازمان تجارت جهاني شده اســت. ترامپ که با اعمال تعرفه واردات، دنبال وضع سیاســتهاي حمایتي از اقتصاد آمریکاست، ميگوید این ســازمان با آمریکا غیرمنصفانه برخورد ميکند. در همین راســتا، واشــنگتن بهتازگی مانع انتخاب قضات جدید در ســازمان تجارت جهاني شده است. این اقدام آمریکا ميتوانــد در روند صدور آراي این ســازمان در مناقشــات تجاري اختلال ایجاد کند. مناقشــه تجاري ایــالات متحــده و چین عملا به تقابــل دو اقتصاد برتر جهــان انجامیــده و دو طــرف در چند نوبــت تعرفه واردات از طرف مقابل را افزایش دادهاند. ترامپ تهدید کرده دور ســوم تعرفههاي گمرکي بر 2۰۰ میلیارد دلار کالاهــاي چیني در روزهاي آینده اعمال خواهد شــد و چین نیــز به تعرفههاي آمریــکا از طریق وضع مالیات متقابل با ارزش مشــابه بر کالاهاي آمریکایي و شکایت به سازمان تجارت جهاني پاسخ داده است.

چالشي براي تجارت جهاني

درصورتيکــه تهدیــد ترامــپ عملــي و آمریکا از سازمان تجارت جهاني خارج شود، ضربهاي مهلک به اصليترین بنیان جهاني تجارت وارد ميشــود. آمریکا از بنیانگذاران این ســازمان اســت و نقشي اساسي در تأمین بودجه 1۴1میلیوندلاري این سازمان ایفا ميکند. ترامپ گفته اســت در عرصه تجارت جهاني، کشورها روابــط منصفانهاي با ایالات متحده ندارند و ســازمان تجــارت جهاني نیز زمینهســاز این رفتــار غیرمنصفانه است. این نخستینبار نیســت که ترامپ از تمایل خود براي خروج آمریکا از ســازمان تجارت جهاني ســخن ميگوید. بااینحال مشــاوران ترامــپ ميگویند اقدام به خروج از ســازمان تجارت جهاني موضوعي نیست کــه بهســرعت بتوان دربــاره آن تصمیمگیــري کــرد و ایــن اقدام فشــارهاي زیــادي را بــه ایالات متحــده و ترامپ وارد ميکند؛ اما ترامپ با سابقه خروج از برجام و توافق اقلیمي پاریس و همچنین خــروج یکجانبــه از برخــي پیمانهــاي تجــاري منطقــهاي و بینالمللــي، نشــان داده هیچ علاقهاي بــه پایبندي به تعهدات بینالمللي نــدارد. در ماه جولاي برخي مقامهاي کاخ سفید اعلام کردند رئیسجمهوري آمریکا به تعدادي از مشــاوران خود گفته خواهان خروج آمریکا از ســازمان تجارت جهاني اســت. انتقادهاي ترامپ را رابرت لایتیزر، نماینده ایالات متحده در سازمان تجارت جهانــي، نیز تکــرار و از عضویت چین در این ســازمان انتقاد کرده اســت. نماینده آمریکا به خبرنگاران گفت: «سازمان تجارت جهاني قادر نیست با کشورهایي مانند چین که بازار آزاد ندارند، مقابله کند.»

رابــرت لایتیــزر همچنیــن از روند حــل اختلاف و رسیدگي به شکایت در ســازمان تجارت جهاني انتقاد کرده و گفته است این سیستم به نوعي مداخله در امور حاکمیتي آمریکا محسوب ميشــود. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخابات ریاســتجمهوري آمریکا، در راستاي حمایت از صنایع داخلي این کشور، اعتراضها و انتقادهایي را علیه نهادهــا و پیمانهاي بینالمللي مطرح کــرد که در همین راســتا در ماههاي اخیــر تعرفه واردات برخي کالاهــا از اروپــا و چین را افزایش داده اســت. ایــن اقدام آمریکا واکنــش متقابــل اروپا و چین را در پي داشته است. ترامپ همچنیــن در اولیــن تصمیمات خــود در آغاز ریاســتجمهوري، از پیمان تجاري پاســیفیک خارج شد که اعتراض کرهجنوبي و ژاپن، متحدان آمریکا در شرق آسیا را در پي داشــت. رئیسجمهور آمریکا خواســتار بازنگري در پیمان آزاد تجاري کشــورهاي آمریکاي شــمالي )نفتا( نیز شد که در ابتدا با اعتراض مکزیک و کانادا روبهرو شــد؛ اما در روزهاي گذشــته آمریکا با مکزیک بر سر ایجاد تغییرات اساسي در نفتا به توافق رسیده و به نظر ميرسد کانادا نیز با این تغییرات همراهي خواهد کرد. شكايت آمريكا از روسيه

آمریــکا بهتازگي دربــاره اعمال تعرفه روســیه بر

براساس قوانين سازمان تجارت جهاني، شكايت آمريكا از روسيه به هيئتهاي کارشناسي سازمان تجارت جهاني ارجاع خواهد شد و دو طرف حداکثر 60 روز براي حل اختلاف فرصت خواهند داشت. درصورتيکه در اين مدت توافقي ميان دو کشور حاصل نشود، تصميمگيري برعهده قضات اين سازمان گذاشته خواهد شد

برخي کالاهاي آمریکایي اعتراض کرده و شکایتي را به ســازمان تجارت جهاني ارائه کرده است. این در حالي اســت که در ماههاي گذشته آمریکا برخي از مهمترین کشــورهاي صادرکننــده فولاد را به بهانــه پایینبودن قیمت فولاد آنها و تضعیف صنایع فولاد داخل آمریکا، هدف تنبیه تجاري قــرار داده و تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم را 25 تا 5۰ درصد افزایش داده است. روسیه، چین، هنــد، اتحادیه اروپــا، کانادا، مکزیــک، آفریقاي جنوبي، ترکیه و کرهجنوبي از عمدهترین تولیدکنندگان فولاد در جهان هستند که در ماههاي گذشته با افزایش تعرفه صــادرات فولاد و آلومینیوم بــه آمریکا روبهرو شــدهاند. ترامپ اســتدلال ميکند که صنایع فولاد و آلومینیوم مهمترین بخش تولید تســلیحات نظامي به شــمار ميآید و درصورتيکه ایالات متحده براي تأمین این فلزات به کشــورهاي خارجي وابسته شود، امنیت ملي خود را به خطر انداخته است.

در پــي ایــن اقدام دولــت ترامپ، روســیه ابتدا بر واردات حــدود 87 میلیــون دلار کالاهــاي آمریکایي تعرفــه متقابل اعمال کــرد و پس از آن هــم از نهاد حــل اختلاف ســازمان تجارت جهاني، خواســتار حل تنش تجاري ایجادشــده با آمریکا شــد. وزارت اقتصاد روسیه معتقد اســت تعرفه اعمالشده، مقدار تعرفه تنبیهي تلافيجویانه براســاس قوانین سازمان تجارت جهاني محســوب ميشود و مســکو اقدامي بر خلاف مقررات انجام نداده اســت. براســاس قوانین سازمان تجارت جهاني، شکایت آمریکا از روسیه به هیئتهاي کارشناسي ســازمان تجارت جهاني ارجاع خواهد شد و دو طــرف حداکثر 6۰ روز بــراي حل اختلاف فرصت خواهند داشت. درصورتيکه در این مدت توافقي میان دو کشور حاصل نشــود، تصمیمگیري برعهده قضات این سازمان گذاشــته خواهد شد. طرح شکایت آمریکا از روســیه در شرایطي اســت که در هفتههاي گذشته، تعرفههاي تجاري آمریکا خود موضوع شــکایتهاي متعددي علیه واشــنگتن در ســازمان تجارت جهاني بوده اســت. آمریکا نیز با ایجاد مانــع در تعیین یکي از قضات ســازمان تجــارت جهاني، چالــش دیگري در مســیر رقباي تجاري خود ایجاد کرد. واشــنگتن در حالي از روسیه به این سازمان شکایت کرده که تعرفه آمریکایيها علیه روســیه رقمي معــادل ۴5۰ میلیون دلار از کالاهاي صادراتي روسها را شــامل ميشود و مســکو هم هشدار داده که در صورت اخذ رأي موافق از نهــاد حل اختلاف ســازمان تجــارت جهاني، اقدام تلافيجویانه خود علیه آمریکا را شــدت ميبخشــد و ۴5۰ میلیون دلار از کالاهاي وارداتي آمریکایي را هدف تعرفههاي خود قرار خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.