نظر اتاوا درباره توافق با آمریکا

Shargh - - جهان -

جاستین ترودو، نخســتوزیر کانادا، گفت توافق با آمریکا تنها در شــرایطی نهایی میشود که منافع اقتصادی کانادا برآورده شود. کانادا، آمریکا و مکزیک در هفتههای گذشــته درباره نــگارش توافقی جدید برای جایگزینی «نفتا» مذاکره کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.