درگیری لفظی بارزانی با فرستاده ترامپ

Shargh - - جهان -

منابع آگاه با اشــاره به دیدار مسعود بارزانی، رهبر حــزب دموکرات کردســتان عراق و بــرت مکگورک، فرســتاده دونالد ترامپ، از مشاجره لفظی شدید میان طرفین خبر دادند. بر اساس این گزارش، برت مکگورک از بارزانی خواسته در نشستی برای ملحقشدن کردها بــه ائتلاف النصر مشــارکت کنــد؛ اما بارزانــی با آن مخالفت کرده اســت. پــس از آن مکگورک گفته: به نظر میرسد تو هنوز از همهپرسی درس نگرفتهای؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.