غرقشدن 3 جوان مرندی در منطقه ممنوعه شنا در آستارا

Shargh - - حوادث -

در تابستان امســال، هشت نفر در آبهای مناطق خطرآفرین و مناطق ممنوعه شنا در شهرستان مرزی بندر آستارا غرق شــدند. «سامان ساسانیان»، معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار بندر مرزی آستارا اظهار کــرد: در حادثهای کــه غروب پنجشــنبه در آبهای دریای خزر در منطقه ممنوعه شنا در سواحل روستای غلام محله شــرقی رخ داد، سه جوان اهل شهر مرند استان آذربایجانشــرقی، جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر هــم از مرگ حتمی نجات یافت. وی ادامه داد: در این حادثه نیز یک جوان توســط ناجیان غریق از دریا خارج و احیا شد. وی افزود: جسد هر سه غریق پس از دقایقی با تلاش ناجیان غریق و نیروهای هنگ مرزی شهرستان کشف و از آب بیرون کشیده شد. معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار آستارا در بخش دیگر ســخنان خود با اشاره به اینکه هفته گذشته دو جوان آســتارایی در همان محل غرق شدند، توضیح داد: از همان روزهای اولیه فعالیت ســتاد ساماندهی سواحل در ســال جاری، مسیرهای منتهی به منطقه ممنوعه شــنا در ســاحل غــلام محله شــرقی )پره عابدینی( مســدود شده که متأســفانه تعدادی بدون توجه به علائم، اقدام به ورود به این مناطق میکنند و شاهد حوادثی تلخ و تأسفبار از این دست هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.