مرگ 3 زن به خاطر نجات دختربچه 6 ساله

Shargh - - حوادث -

در پی غرقشــدن یک دختربچه ششساله در برکه آب روستای زیردان نیکشهر، دو خواهر بزرگتر او و عمه دختران برای نجات دختربچه ششساله وارد آب شدند که متأسفانه این سه نفر نیز به دلیل آشنانبودن با فنون شــنا و گلآلودبودن بستر برکه غرق شدند. محسن گلمحمدی، دادستان عمومی و انقلاب نیکشهر، اظهار کرد: در پی غرقشدن یک دختربچه ششســاله در برکه آب روستای زیردان نیکشــهر که اهالی روســتا برای شستن لباسهای خود از آن اســتفاده میکردنــد، دو خواهر بزرگتر وی، کــه 10 و 18ســاله بودند بــرای نجات خواهر کوچکتــر خود وارد آب شــده که متأســفانه این دو نفــر نیز بــه دلیل آشــنانبودن با فنون شــنا و گلآلودبودن بســتر برکه غرق شدند. گلمحمدی اضافه کرد: عمه 25ساله این سه خواهر خود را به محل برکه برای کمک به این افراد رســاند که وی نیز غرق شد. دادستان نیکشهر در پایان خاطرنشان کرد: اجســاد این چهار نفر بــرای تعیین علت تامه فوت هماکنون به پزشکی قانونی شهرستان منتقل میشود و پس از طی تشــریفات قانونی در اختیار خانواده آنها قرار میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.