دستگیری زن و شوهر کلاهبردار

Shargh - - حوادث -

شــرق:

فرمانده انتظامی اســتان گلســتان از دستگیری یک زوج که با وعدههای بیاســاس شــشمیلیارد ریال از شــهروندان کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد. سردار علیاکبر جاویدان گفت: در پی اعلام گزارشــی از سوی مرکز فوریتهای پلیســی مبنیبر یک مــورد اختلاف و درگیری در شهرستان گرگان، بلافاصله مأموران انتظامی به محل رفتند و مشــخص شد موضوع فراتر از درگیری و اختــلاف بوده و نیاز به بررســی تخصصی اســت. او افــزود: پس از هدایت طرفین درگیری به یگان انتظامی، در تحقیقات صورتگرفته مشــخص شد، چهار نفر اهل استان تهران با دردستداشتن اسناد و مدارکی مدعیاند فردی با همدستی همســرش از طریق دادن وعدههای واهی، در چند ماه شش میلیارد ریال از آنان اخاذی کرده اســت. این مقام انتظامی تصریح کرد: متهمان در روند تحقیقات پلیســی ابتدا منکر هرگونه جرمی شــدند، اما پس از ارائه مستندات قانونی به جرم خود اعتراف کردند. فرمانده انتظامی گلستان اظهار کرد: متهمان در اعترافات خود بیان کردند پس از برقــراری ارتباط با یکی از اقوام شــاکیان در فضای مجازی و جلب اعتماد او، اطلاعات شــخصی و خانوادگی آنان را گرفتــه و در چند مرحله از طریق دادن وعدههایی نظیــر رفع کامل بیماری، حل مشکلات خانوادگی و یافتن همسری با ویژگیهای خاص و...، مبلغ ششمیلیارد ریال از آنان دریافت کردند. سردار جاویدان با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجــام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شــدند، به شــهروندان توصیه کرد: در صورت برخورد با افرادی که در قبال دریافت پول به آنان وعدههای مختلف میدهند، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.