خداحافظی موقت کریستی یانگ با رادیو

Shargh - - روزنامه -

عکسی از خانم کریستی یانگ، گوینده و مجری رادیو ۴ بیبیسی، در صفحه یک روزنامــه گاردین خودنمایی میکنــد. او برای مدتی برنامه «دیزرت آیلند دیســکس» را اجرا نخواهد کرد. در طول مدتی که خانم یانگ ســر کارش حاضر نمیشــود، لورن لاورن جایگزین او خواهد بود. گاردین نوشته کریستی یانگ مبتا به سندرم فیبرومیالژیا است. این ســندرم به صورت درد در عضات و مفاصل سراسر بدن خود را نشــان میدهــد. روزنامه گاردین در تیتر یک از منحلشــدن مؤسســه مالی وانگا خبر میدهد. وانگا یکی از مؤسســات اعطای وام بریتانیا به شــمار میآید که البته با نرخ بهرههای بســیار بالایش شــناخته میشود. گاردین مینویســد این مؤسسه به دلیل تخلفاتی که انجام داده به پرداخت غرامت محکوم شده است. همین مسئله باعث فروپاشــی این مؤسسه شده است. در گزارش گاردین قید شده مشتریهای این مؤسســه مالی به همان روال سابق باید قسطهای وام خود را پرداخت کنند و جای نگرانی نیســت. نهادهای بالادست بر روند فعالیت این مؤسســه نظارت خواهند کرد تا زمانی که وانگا سروســامان پیدا کند. روزنامه گاردین در گزارشی دیگر به رسوایی پرونده ویندراشها در انگلیس اشاره میکند. گاردین ادعا میکند دســتکم سه نفر از مهاجران کارائیبی-آفریقایی با اخراج از انگلیس و عودت به جامائیکا جان خود را از دست دادهاند. به نظر میرسد این اتفاقات در چند هفته گذشته رخ داده است. حدود ۱۳ نفر از این مهاجران در بریتانیا دستگیر و به جامائیکا بازگردانده شدهاند.

نکته: توجه گاردین به مرخصی پزشکی مجری یک برنامه رادیویی در بیبیسی جالب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.