کشتی گمنام در توقیف آمریکاییها

Shargh - - روزنامه -

ســخنگوی نیروی دریایی آمریکا ادعا کرده نظامیان این کشــور در خلیج عدن کشــتی بدون پرچمی را توقیف کردهاند که حامل ساح بوده اســت. روزنامه نشــنال امــارات در تیتر یک این خبر را منتشــر کرده و در توضیح نوشــته: بخش عمده بار این کشتی، صدها قبضه اســلحه یاهمانکاشــنیکفقاچاقبودهاست.سخنگوی نیروی دریایی آمریکا میگوید کشتی توقیفشده، از جمله کشتیهای تکدکل است که اغلب در آبهای اقیانوس هند عبورومرور میکنند. روزنامه نشــنال در عکس یک خود فروشــندگان خرما را در بوریده ریاض به تصویر کشیده اســت. فصل برداشت خرمای منطقه از راه رســیده است. نشنال نوشــته خرمافروشهای عربستانی به بالاترین قیمت خرمای خود را به فروش میرسانند. فستیوال بوریده همواره در شمال غرب ریاض برگزار میشود و بهترین خرماهای برداشتشده به حاضران در این جشنواره ارائه میشود. نشنال در گزارشی دیگر به تاش مراکز بهداشتی پایتخت امارات برای تشویق مردم به استفاده از داروهای مرســوم و معمول اشاره میکند. به نظر میرسد جامعه اماراتی ترجیح میدهد از داروهایی با برندهای خاص و گرانتر استفاده کند. این درحالی است که پزشکان داروهای در دسترستری را تجویز میکنند. نشنال در خبری دیگر به فعالیتهای سیاسی مشاور امنیت ملی سابق افغانستان، حنیف اتمر، میپردازد. او برای بازگشت به عرصه سیاسی افغانستان در قامت رئیسجمهور تاش میکند.

نکته: سوژه توقیف کشتی حامل ساح قاچاق بخش بزرگی از صفحه یک نشنال را به خود اختصاص داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.