روسیه برای حمله به ادلب آماده است

Shargh - - روزنامه -

با اینکه گوترش درباره ادلب ســوریه هشدار داده و هرگونه حمله به این منطقه را محکوم کرده، اما الشرقالاوســط عربســتان در تیتر یک از آمادگی روســیه برای حمله به ادلب خبر داده است. ادلب در شمال سوریه درحالحاضر آوردگاه اصلی درگیری میان نیروهای اسد و مخالفان است. الشرقالاوسط در بخشی از گزارش خود از این اتفاق از قول دیمیســتورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، تأکید میکند حدود سه میلیون شهروند غیرنظامی در ادلب حضور دارند که این حمله در بهترین حالت باعث آوارگی آنها خواهد شد. حمله به ادلب با حضور این تعداد شهروند غیرنظامی قطعا باعث فاجعه خواهد بود. الشرقالاوســط مینویســد روســیه برای حمله نظامی به ادلــب نیروهای دریایی خود را در مدیترانــه به حالت آمادهباش درآورده اســت. عکس یک الشرقالاوســط هــم نیروهای معترض سوری در کفرزیتای ادلب را به تصویر کشیده است. آنها برای مقابله با نیروهای اســد مســلح شــدهاند. خبری هم درباره چالش ایران و اتحادیه اروپا در صفحه یک الشرقالاوســط به چشم میخورد. وزیر خارجه فرانسه ادعا کرده گزینههای چندانی پیشِروی ایران نیست و این کشور برای پیشبرد گفتوگوها امیدی نخواهد داشت. لودریان در نشست وین این اظهارات را مطرح کرده است. در خبری دیگر میخوانیم عبادی، نخستوزیر عراق، رئیس گروه حشدالشعبی را از همه مناصب سیاسیاش خلع کرده است.

نکته: خبرهای داخلی عربستان در صفحه یک الشرقالاوسط به چشم نمیآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.