ادلب در آستانه فاجعه

Shargh - - روزنامه -

سحرطلوعي: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل هشدار داده است مصیبت ادلب در شمال سوریه از اتفاقاتی که تا امروز رخ داده، بیشــتر نشــود. آقای دبیرکل خیلی واضح از فاجعه انســانی در ادلب نام برده و هشــدار داده هرگونه اســتفاده از ســاحهای شــیمیایی در این منطقه برای مقابله با معارضان محکوم است. با کوچ گروههای معترض و مخالف دولت اســد به شــمال ســوریه و به طور خاص شهر ادلب، ســاکنان این شهر با دردســرهای فراوانی روبهرو شدهاند. درگیریهای میان حامیان اســد و گروههای معترض باعث بیخانمانی و آوارگی شــهروندان ادلبی شده اســت. بخش بزرگی از این مردم به کمپهای آوارگان در شمال این منطقه پناه بردهاند. آنها شــرایط بدی را پشتســر میگذارند و با اندک امکاناتی که نهادهای امدادی سازمان ملل در اختیارشــان میگذارد، زندگی میکنند. گســترش درگیریها و بروز حمات شیمیایی میتواند ابعاد این فاجعه را بزرگتر کند.

عکس: عربنیوز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.