هشدار درباره قاچاق معکوس در بازار دارو

Shargh - - جامعه -

ایســنا: رئیس داروخانه ۱۳آبان نسبت به قاچاق معکوس در حوزه دارو هشدار داد و گفت: ازآنجاییکه برخی داروها مانند داروی بیماران خاص گران هستند و در کشور با ارز دولتی تهیه میشوند، برای سودجویان صرف بر آن اســت که به خارج از کشــور قاچاقشان کننــد. دکتر محمدرضــا روئینی، درباره هشــدارهای مطــرح مبنیبر افزایــش دلالی در بازار غیررســمی دارویی کشور گفت: باید توجه کرد که بازار غیررسمی دارو همیشه وجود داشته است. زیرا بههرحال کشور مقرراتی دارد که گاهی اوقات ورود یک دارو را صلاح نمیداند و طبعا جلوی وارداتش را میگیرد یا ممکن اســت مسئولان سلامت در کشور معتقد باشند که دو دارو از دو برند اثربخشــی یکسانی دارند و ورود یکی از برندها ممنوع میشود. او دراینباره افزود: بنابراین با ممنوعیــت این دارو یک بازار غیررســمی و قاچاق برایش ایجاد میشــود. بنابراین بازار غیررسمی دارو همواره وجود داشــته است و هرچقدر شرایط کمبود تشدید شود، این بازار هم تقویت میشود؛ بهطوریکه ممکن اســت داروها از عراق، پاکستان و... بهصورت قاچاق وارد کشــور شــوند. حتی شــاهدیم که برخی داروها مســیر قاچــاق برعکس دارند. براســاساین ازآنجاییکه برخی داروها مانند داروی بیماران خاص گران هستند و در کشــور با ارز دولتی تهیه میشوند، برای ســودجویان صرف بر آن اســت که به خارج از کشــور قاچاقشــان کنند. روئینی ادامه داد: بههرحال مردم بایــد بدانند که دارو شــرایط نگهداری خاصی دارد. این موضوع در ســطح بســیار شدیدتری ممکن اســت برای داروهایی که در بازار غیررسمی هستند، اتفاق افتد. روئینی تأکید کرد: درعینحال گاهی اوقات دارویی که در بازار غیررســمی فروخته میشود، اصلا داروی اورجینال نیســت و فقط شکل آن دارو را دارد. چنین اتفاقاتی بهوفور رخ داده است. بنابراین به مردم توصیه میکنم که برای تهیه دارو اصلا به سراغ بازار غیررسمی نروند. او دراینباره افزود: واقعیت این است که اغلــب اوقات وقتی دارویی را از بازار غیررســمی خریداری میکنید، نهتنهــا نمیتوان گفت که کارایی کافی دارد، بلکه حتی نمیتوان گفت این دارو همان دارویی اســت که میخواهید و شــاید فقط ظاهرش شبیه به آن دارو باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.