نوار شمالی کشور خنک میشود

Shargh - - جامعه -

ایســنا: مدیــرکل پیشبینــی و هشدارســریع سازمان هواشناسی ضمن تشریح آخرین وضعیت جوی کشور از کاهش دمای سه تا شش درجهای اســتانهای واقع در نوار شــمالی کشور خبر داد. احد وظیفه، با بیان اینکه براســاس تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی در روز جمعه در ارتفاعات البرز در اســتان مازندران بارشها پراکنده خواهد بود، گفت: امروز در نیمه شــرقی مازندران برخی نقاط استان گلســتان، ارتفاعات شــرقی تهران و ارتفاعات ســمنان، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد پیشبینی میشود. وظیفه با بیان اینکه در روز یکشنبه نیز در ارتفاعات شمال شرق تهران و ارتفاعات مرکزی مازندران رگبار باران، رعدوبرق و وزش بــاد پیشبینــی میشــود، اظهــار کرد: همچنیــن امروز در ســاعات بعدازظهر در جنوب سیستانوبلوچســتان و برخــی نقــاط هرمزگان رشــد ابر و وزش باد پیشبینی میشود. مدیرکل پیشبینی و هشدارســریع ســازمان هواشناســی کشــور با اشــاره به اینکه در ســه روز آینده پدیده غالب در شــرق کشــور بهویژه منطقه زابل وزش باد شــدید و گاهی گردوخاک است، گفت: از نظر شرایط دما نیز در روزهای شنبه تا دوشنبه کاهش نسبی سه تا شش درجهای در استانهای واقع در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.