پوشش بیمه خبرنگاران خارجی

Shargh - - جامعه -

مهــر:

مدیرکل اتباع ســازمان تأمیــن اجتماعی از پوشــش بیمه خبرنگاران خارجی خبــر داد و درباره شــرایط بیمهشــدن این افراد توضیحاتــی ارائه داد. احمدرضا خزاعی افزود: به استناد بند )ج( تبصره ماده ۱۲۰ قانون کار، خبرنــگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی مشــمول دریافت پروانه کار نبوده و با تأییدیه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی میتوانند در ایران به فعالیت خبرنگاری اشتغال داشته و براساس ماده )۵) قانون تأمین اجتماعی چنانچه طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران فعالیت داشــته باشند، تابع مقررات ایــن قانون خواهند بــود؛ مگر در مواردی که کشــور متبــوع آنان با دولت جمهوری اســلامی ایران دارای موافقتنامه تأمین اجتماعی باشند که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد. به گفته او هرگاه خبرنگاران خارجی اعم از خبرنــگاران خبرگزاریها، مطبوعات، صداوسیما و... طبق گواهی مقامات صالح دولت خود در مدت فعالیت در ایران، در کشور خود یا سایر کشورها بیمه شده باشند، دراینصورت از شمول مقررات تأمین اجتماعی ایران معاف میشوند. خزاعی ادامه داد: چنانچه کشور آنان از کشورهای ملحقشده به مقاولهنامه شماره ۱۹ سازمان بینالمللی کار باشد، مشــمول بیمه حوادث ناشــی از کار بــوده و کارفرما باید حق بیمه متعلقه را برابر با ســه درصد از حقوق دریافتی ماهانه آنان کســر و در فهرســت جداگانه به ســازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. مدیرکل اتباع ســازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: همه خبرنگاران موصــوف میتوانند با ارائه گذرنامــه یا کارت اقامت معتبر و تأییدیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اخذ شماره تأمین اجتماعی و بیمهپردازی اقدام و از همه تعهدات قانونی تأمین اجتماعی ازجمله مســتمری بازنشســتگی، مســتمری بازمانــدگان، ازکارافتادگی، دفترچه درمان، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، نقص عضو و... به اســتثنای بیمه بیکاری برخوردار شوند که سازمان پرداخت ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.