کیروش: اگر فدراسیون حمایتم کند، قراردادم را تمدید میکنم

Shargh - - ورزش -

به گــزارش آسوشــیتدپرس، کارلــوس کیروش میگوید که آماده اســت قــراردادش با فدراســیون فوتبال ایران را تا پایان جام ملتهای آسیا تمدید کند اما بهشرط آنکه مســئولان فدراسیون به او اطمینان دهنــد که از هر لحاظ کاملا حامــیاش خواهند بود. کیروش که از سال 2011 هدایت تیم ملی را بهعهده داشته اســت و قرارداد قبلیاش تا پایان جام جهانی 2018 اعتبار داشــت، هنوز نتوانســته با فدراســیون برای تمدید قراردادش به توافق برســد. او اما حالا از آمادگیاش برای انجام این کار میگوید. کیروش که در چند روز اخیر اخباری راجعبه تمایل چند کشــور از جمله کرهجنوبی، الجزایر و مکزیک برای اســتخدام او شــنیده شده اســت، به آسوشــیتدپرس گفت: در این مدت، من از سراســر دنیا فرصتهایی داشــتهام امــا هرگز درهــا را بهروی ایران هم نبســتم. من باید مطمئن شوم که فدراســیون کاملا از از برنامه اردوی آمادهســازی تیم برای جام ملتهــای 2019 حمایت میکند. ایران با وجود صدرنشــینی در رنکینگ فیفا، از ســال 1976 موفق بــه فتح جام ملتهای آســیا نشده اســت. این رقابتها ماه ژانویه ســال آینده در امــارات برگزار میشــود و ایران بهعنــوان بخت اول قهرمانی در مرحله گروهی بــا تیمهای عراق، ویتنام و یمــن در گروه D قرار گرفته اســت. کیروش گفت: مــن با توجــه به قراری که گذاشــته و گفته شــد که همه شــرایط برای جام ملتها مهیا خواهد شــد، به تهران ســفر میکنم. اگر باور نداشتم که تمام شرایط مهیا نمیشود، ســفر نمیکردم اما اطمینان دارم که میتوانم قــرارداد جدیدی ببندم. شــرایط معین من، حمایت مالی تضمینشــده اســت و تعهد کامل به اردوی آمادهسازی جام ملتهای آسیا. ما نمیتوانیم اشتباهات گذشتهمان را تکرار کنیم. کیروش در هفت سال حضورش در تهران بارها بهدلیل کمبود اردوهای آمادهسازی و بازیهای دوستانه برای شاگردانش ابراز نارضایتی کرد. این مرد پرتغالی باور دارد که اگر اردوی آمادهســازی تیمش قبل از ســفر به روسیه بهتر بود، ایران در جام جهانی میتوانســت نتایج بهتری کسب کند و به دور دوم صعود میکرد. کیروش 65ســاله گفت: همه بازیکنان ما در عملکرد خوبمان در روسیه نقش پررنگی داشــتند، اما فقط چند نفر میدانند که ما چه مشــکلاتی داشــتیم؛ بازیهایی که لغو شد و اردوهای آمادهسازی که بدون بازیکن برگزار میکردیم. من نمیتوانم تظاهر کنم که چنین اتفاقاتی رخ نداد. ما فقط یک قدم کوچک تا دور دوم فاصله داشــتیم و من میتوانم با تمام وجودم احســاس کنم که تفاوت میان دستاوردمان در جام جهانی و صعود به مرحله حذفی دقیقا بهعلت همان سه بازی دوستانهای بود که پیش از جام جهانی لغو شد. کیروش درباره آینده و احتمال تمدیدشــدن قراردادش پیــش از آغاز جام ملتهای آســیا، تأکید کرد: آینده چیزی نیست که مرا نگران کند. من میتوانستم با تیمهای دیگری قرارداد چهار ساله ببندم. من میخواهم جام ملتهای آسیا را ببرم، اما این کار آســانی نخواهد بــود. این چالش بزرگی خواهد بود و همه ما باید کنار هم کار کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.