به عشق ملتم

Shargh - - ورزش -

تیم کوراش از بازیهای آسیایی 2018 طلا چید؛ پس از چند بار نزدیکشدن ورزشکاران این رشته به مدال طلا ســرانجام در وزن منهاي 81 کیلوگرم، الیاس علیاکبری بــا غلبه بر رقبــای مختلفش به مدال طلای ارزشــمند این رقابتها دســت پیدا کرد. علیاکبری که پیش از این تصمیم گرفته بود از دنیای قهرمانی خداحافظی کند، با برگشــتن از تصمیمش یک مدال طلای دیگر به کارنامه کاروان ایــران در این بازیها اضافه کرد. او در نخســتین مبارزهاش که در مرحله یکشــانزدهم نهایی برگزار شد، مقابل حریفی از ترکمنستان قرار گرفت و به برتری دست یافت. از این مرحله به بعد بود که کار برای او سخت شد، چون ابتدا باید در یکهشــتم برابر رقیبی از کشور میزبان یعنی اندونزی مبارزه میکرد و بعد هم باید مهیای رقابت در مراحل حساستری میشــد. الیاس البته کار سختی برابــر «رحمان» از اندونزی نداشــت و با پیــروزی برابر نماینده میزبان به یکچهارم نهایی رسید. علیاکبری در دور بعدی با «بایان موخ» از مغولســتان مبارزه کرد و با پیروزی در این دیدار نهتنها مســافر نیمهنهایی شد بلکه برنزش را هم قطعی کرد. در نیمهنهایی او رقیب ازبک را پیشرو داشــت که مقابله دشوار و نفسگیری را تداعی میکرد. در این مبارزه کار برای علیاکبری ســختتر هم شد چون حرکت ناشیانه رقیب ازبک باعث مصدومیتش شــد. خود الیاس در این مورد میگوید: «خودتان دیدید حریف ازبکســتانی در بازی پای فینال که 10 سال از من جوانتر بــود و قدرت زیادی هم داشــت تحتتأثیر جو مســابقات قرار گرفــت و با حرکت خطــای خود باعث آسیبدیگی دستم شد بهطوریکه حتی دکتر تیم به من گفــت فینال را بازی نکنم ». برتــری برابر رقیب ازبک اما جان تازهای به این ورزشکار کوراش داد و او میخواست بــه هر قیمتی شــده برابــر رقیب تاجیکســتانیاش در فینال بازی کند. بازیکردن همان و کســب مدال طلا که هجدهمین مــدال طلای کاروان ایــران در این رقابتها بود، همان. طلایی که علیاکبری میگوید فقط به خاطر عشــق به ملت به دســت آمد : «به عشق ملتم با دست آسیبدیده و بیحسشده مبارزه کردم و بردم تا با طلای خود دل ملتم را شــاد کنم». او بعد از کســب مدال طلا اشارهای هم به زمان خداحافظیاش از ورزش قهرمانی کرد و گفت : «این طلا را مدیون خسرویار و آقای نصیرنژاد هســتم چون یک بار خداحافظی کــردم ولی آنها از من خواستند که برگردم و برگشتم موفقیتآمیز بود و طلای جایزه بزرگ ازبکســتان و آســیایی هند را گرفتم و در این بازیها با تمام توان مبارزه کردم».

قهرمان بازیهای آســیایی در انتها درخواســتی هم از مســئولان داشــت: «کوراش ورزش مظلومی است و نیاز به حمایت بیشتر مســئولان دارد ولی حضور آن در بازیهای آســیایی باعث شد تا حریفان با حداکثر قدرت ظاهر شوند. من این مدال را به مردم عزیز روستای خود که همیشــه دعایشان بدرقه راه من بود تقدیم میکنم و واقعا از مســئولان جودو و کــوراش و مربیان و عزیزانی که زحمت کشیدند تشکر میکنم چون اردوها و تمرینات خوبی را پشــت سر گذاشتیم و خدا را شاکرم که شرمنده مردم نشدم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.