طلاي چهارم احسان حدادي؛ نابغه دووميداني ايران در بازيهاي آسيايي

چو ايران نباشد تن من مباد

Shargh - - ورزش -

ســارا گودرزي:

بيخود نیست که به او تکســتاره دوومیداني ایران ميگویند. هر برگ از تاریخ ورزش مادر را که ورق بزنید، به اســم او ميرســید؛ رکورددار همه بهترینها و اولینهاي دوومیداني کشور است؛ از مدالآوري در بازيهاي المپیک و مســابقات جهاني گرفته تا فتح پیاپي سکوهاي آسیا. مرد تاریخساز دوومیداني ایران، اما این روزها رکورد جاودانهتري از خود بهجا گذاشته؛ کسب چهارمین مدال طلاي پرتاب دیسک بازيهاي آسیایي، تازهترین شاهکار احسان حدادي اســت. نایبقهرمان المپیک 2012 لندن، پنجشنبهشب بار دیگر قدرت دســتهاي پرتوانش را به رخ آسیا کشــید. پرتابهاي زیباي او این بار بر فراز آســمان جاکارتا، محل بزرگترین رویداد ورزشي قاره درخشید. احسان با چهار مدال طلاي پیاپي بازيهاي آســیایي رکوردي را از خود ثبت کرده که به گفته کارشناســان نهتنها دوومیدانــيکاران ایراني، بلکه هیچیک از آســیایيها هم نتوانستهاند به این مهم برسند. گفتوگوي اختصاصي «شرق» را با مرد شماره یک پرتاب دیسک آسیا در بازيهاي آسیایي 2018 ميخوانید.

آقاي حدادي مثل هميشه مدال طلاي پرتاب ديسک آسيا را براي شما کنار گذاشته بودند.

هرچه هست، لطف خداســت. خوشحالم که توانستم با این مدال طلا، به نوعي رکورددار هم بشــوم. من بعد از پشتسرگذاشتن چند سال سخت توانستم به این مدال برسم. در یک مقطعي هم آسیبدیدگي داشتم و هم مشکلات شخصي دیگري. به هر حال ورزش قهرماني فرازوفرودهاي زیادي دارد. مهم این اســت که بتواني بر ســختيها غلبه کني کــه من این کار را کردم. حالا با این مدال طلا نفس راحتي کشیدم. خوشبختانه الان شرایطم خیلي بهتر شده اســت. پرتابهایم دوباره بالاي 65 متر شده و توانستم به لیگ جهاني الماس که با حضور برترینهاي دنیا برگزار ميشــود، برگردم. امیــدوارم مدالي که گرفتم، دل مردم را حداقل براي چند لحظه شــاد کند. مردم از من توقع دارند. چو ایران نباشد، تن من مباد. مردم در شرایط سختي

هستند. امیدوارم با این مدال براي دقایقي دلشان شاد شده باشد.

بدون شک يکي از دلايل موفقيت دوباره بعد از افت رکوردي که در دو، سه سال اخير داشتيد، مربي آمريکاييتان است. اين موضوع را قبول داريد؟

بله، همینطور اســت. من زحمت زیادي کشیدم تا بتوانم این مربي را پیدا کنم. او خودش قهرمان جهان و المپیک بوده و شاگردان زیادي را تربیت کرده اســت. امیدوارم این مربي را حفظ کنیم و اینطور نباشد که بازيهاي آسیایي تمام شــد، به او بگوییــم برو و نزدیــک بازيهاي المپیک دوبــاره بیا. مربیان اینچنیني را کشورهاي عربي خیلي زود ميبرند. دوست دارم از حسین توکلي، قهرمان اســبق وزنهبرداري کشورمان هم تشکر ویژه کنم؛ چراکه خیلي به من کمک کرد تا دوباره بتوانم به صحنه برگردم.

ما بهجز شما يک نماينده ديگر در پرتاب ديسک داشتيم که اصلا نتوانست خوب ظاهر شود. همه نگران اين هستند که اگر شما روزي خداحافظي کنيد، آينده پرتاب ديسک ايران در آسيا چه ميشود؟ به هر حال از سال 2005 که شما رکورد آسيا را شکستيد، قدرت اول اين رشته ايران بوده، سخت است بخواهيم راحت آن را از دست بدهيم.

بله، آقاي بهنام شیري دیگر نماینده ما در پرتاب دیسک بودند که متأسفانه چهارم شــدند. امیدوارم روزي برســد که مدالهاي دوومیداني خیلي بیشتر از این باشد. ما این توانایي را داریم و باید کمي بیشتر به این رشته توجه شود. اگر مســئولان فدراسیون حرفهايتر به قضیه نگاه کنند، ميتوانیم خیلي پیشرفت کنیم. من خیلي دلم ميخواســت رکورد بازيهاي آسیایي را که دست خودم اســت، بزنم، اما متأسفانه به دلیل اینکه رقیب جدي نداشتم، این شرایط مهیا نشــد. به هر حال رکوردزدن شــرایط خاص خودش را دارد. رقیب که داشــته باشي، این انگیزه را پیدا ميکني که بهتر رقابت کني.

حضور پدرتان نيز در محل بازيهاي براي همه جالب توجه بود و اينکه جلوي هزاران تماشاچي دست او را بوسيديد؟

بلــه، این بــراي اولین بار بود که در مســابقات خارج از کشــور پدرم در اســتادیوم حضور پیدا ميکرد. شــش ماه بود کــه در اردو تمرین بودم و او را ندیــده بودم. دلم برایش خیلي تنگ شــده بود. آمده بود تا ببینمش. پدر و مادرم خیلي برای من زحمت کشــیدهاند تا به اینجا رســیدم. براي همین دســتش را جلوي همه بوسیدم. دلم ميخواست مدال طلایم را هم پدرم بدهد که متأسفانه نشد.

احســان حدادي کار خود را با پرتاب 63.67 آغاز کرد و در دومین پرتاب 64.72 متر پرتاب کرد. حدادي در پرتابهاي سوم و چهارم خود دیسک را 62.84 متر و 62.36 متر پرتاب کرد تا همچنان پرتاب دوم او بهعنوان رکوردش محســوب شود؛ اما پرتاب 65.25متري حدادي در پرتاب پنجم، رکورد او را بهبود بخشــید. حدادي در ادامه باز هم بهتر شــد و در آخرین پرتاب به رکورد 65.71 متر رسید و طلا گرفت تا براي چهارمین بار قهرمان پرتاب دیسک بازيهاي آسیایي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.