آتشسوزی بزرگ در انبار ضایعات

Shargh - - حوادث -

شرق: آتشســوزی انبار ضایعات آهن و لوازم مستعمل در خلازیل، با تلاش آتشنشــانان دو ایســتگاه مهار و خاموش شــد. در پی تماس شهروندان با ســامانه 125 و اعلام گزارشی مبنی بر آتشسوزی ضایعات دپوشده در انباری به وســعت چهار هزار مترمربع، ستاد فرماندهی آتشنشانی تهران نیروهای عملیات را به محل حادثه در خلازیل، خیابان شــقایق به ســمت غرب، قبل از چهارراه خلازیل، انبار بزرگ شــقایق اعزام کــرد. امیراصلان عزیزی رئیس ایستگاه 81 که به همراه آتشنشانان به محل حادثه اعزام شده بود، دراینباره گفت: در یک انبار جمعآوری ضایعات آهن و لوازم مستعمل به مساحت چهار هزار مترمربع از قسمت ضلع جنوبی مقدار زیادی ضایعات چوب به وسعت 300 مترمربع طعمه شــعلههای آتش شده بود و دود و حرارت زیادی از دور زبانه میکشید. وی افزود: نیروهای عملیات با رعایت اصول ایمنی، با استفاده از تجهیزات خاموشکننده و لولههای آبدهی از ضلع شــمال، آتشســوزی را مهــار و از ســرایت آتش به کانکسهای مجاور جلوگیــری کردند. عزیزی خاطرنشان کرد: آتشنشانان با استفاده از دو رشته لوله آبدهی از ضلع جنوبی اقدام به مهار آتش کردند.

وی افزود: آتشنشــانان پس از مهار کامل شــعلههای آتش، لکهگیری و بازدید و بررســی کامل محل حادثه با اطمینان از نبود دود و شــعله، انبار را تحویل مالک دادند و پایان مأموریت خود را اعلام کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.