جدول3191 طراح:بیژنگورانی

Shargh - - روزنامه -

افقی:

۱- سهل و ساده- قدرت و نیرو- صدای پارهشدن کاغذ ۲- ماده غذایی تهیهشده از آرد گندم به صورت رشــتههای بلند- پول رایــج ۳- از صفات خداونداسب رستم- رمانی نوشــته رضا امیرخانی- معدن ۴- افراد- اشــارهوار- زمزمهکردن 5- امکانپذیر- از نزولات الهی 6- زمین بیصاحب- یار عذرا- سازمان، نهــاد 7- فــراق- چیــره و غالب- تشــخیصدادن 8- راهی که به آخر نمیرســد!- نظاممند- ســفید در گویش آذریها 9- مــازم- واحد نظامی- جرقه آتش ۱0- از درجات نظامی- منتگذارنده- ســبزوار قدیم ۱۱- همنشین زن- وضع موجود ۱۲- دوروییکوشــا- رودخانهها ۱۳- گوســفند جنگی- همســر حضرت ابراهیم)ع(- نســبتا خوب- دنبالهرو سوزن ۱۴- هنــگام جدایی و خداحافظی گفته میشــودنویســنده سرشــناس قــرن بیســتم انگلیــس و خالــق کارآگاه ریچــارد هنــی ۱5- جدیــداز القاب امام علی)ع(- آلونک.

عمودی:

۱- محــو و ناپدیدکردن- ماه خورشــید!- ناطق ۲- اصطکاک- زیبایی و آراستگی- لایک اینستاگرامی ۳- دستنخورده- چشم خوابآلود شاعرانه- کشور ســاحلی اروپا که تنها با فرانســه مرز مشــترک دارد ۴- غمگین- خیمه- کتابی درباره رشادتهای مردم خرمشهر نوشته ســیده اعظم حســینی 5- اجازهوسطی- حشــره خونخوار 6- تاب و توان- سازمانی با تشــکیات مشــخص- یاریکننده 7- درخت زبان گنجشــک- گمراهی- کنترلکردن 8- روزها- دارای آرامش خیــال- زودرس 9- گلی زیبــا- پلیس مبارزه با ســارقان و تبهکاران- زائو ترسان ۱0- بیستویکمین ســوره قرآن- میکروب کزاز- اسباب سفر ۱۱- از اجزای پیراهــن- یــار ویــس- ادب آموختــن ۱۲- تصرف در مالی- تیره و ظلمانی- پایتخت تایلند ۱۳- صمیمیت و صداقــت- عصــاره غلیظشــده انگور- کجاســت ۱۴- بهشــت- قســمت پاییــن دیوار- آفریدهشــدگان ۱5- هدایتکننده- ممنوعیت ورود به جایی- شکاف.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.