سودوکوسخت 2187

Shargh - - روزنامه -

زمان پیشنهادی: 40 دقیقه قانونهاي حل جدول سودوكو:

1- در هر سطر و ستون باید اعداد یك تا 9 نوشته شود. بدیهي است كه هیچ عددي نباید تکرار شود. 2- در هر مربع 3×3 اعداد یك تا 9 باید نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید تکرار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.