اوپرای چینی در تورنتو

Shargh - - روزنامه -

نمایشــگاه ســالانه تورنتــوی کانادا محلی برای نمایش فرهنگ جامعه چینی مهاجر شــده. گروههای چینی در ایــن نمایشــگاه، نمایش ســنتی بیانلیان، یا همان هنر تغییر چهره را اجرا کردهانــد. در این نمایش بازیگر باید نقشهای متعددی بازی کند و برای هر کدام نقــاب خاصی به کار ببرد. هنر بازیگر در این اســت که این نقابها را بهسرعت عوض کند. این نمایــش اغلب در اوپرای ســیچوان چین اجرا میشــود. نگاه تماشاگران زیادی در نمایشــگاه ملی کانادا، به نمایش بیانلیان چینیها جلب شده است. عکس: چاینادیلی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.