ن مقلررانن تحاب ودرشسارويدميز عالميانبعیداز52سا اي راصا مندال تني کرد او براي رسيدن به فينال به مصاف مرد شماره 4 تنيس دنيا ميرود

Shargh - - ورزش -

52 ســال پيش بود که هوشــنگ بزرگزاده نام تنيس روي ميز ايران را در رقابتهاي آســيايي ســر زبانها انداخت. او در پنجمين دوره بازيهاي آســيايي که به ميزباني بانکوک در سال 1966 ميلادي برگزار شــد، در تلاش براي رســيدن به مــدال طلا، در نهايت به برنز رسيد. کمتر کســي فکرش را ميکرد آن مدال، تنها مدالي باشد که ايران در تنيــس روي ميز بايد برايش نيمقــرن ديگر صبر کند! اين اتفــاق رخ داد و تنيسبــازان ايران ديگر هرگز نتوانســتند کاري را که بــزرگزاده در تنيس روي ميز انجام داد، تکرار کننــد؛ اما حالا بيش از نيمقرن بعد از آن برنز ارزشــمند، نوشاد عالميان، مطرحترين تنيسباز ايران، دوباره کار بزرگزاده را انجام داده و حتي ميتواند درخشــانتر از او در آســمان تنيس روي ميز ايران بدرخشــد. نوشاد که روز گذشته با شکســتدادن رقباي گردنکلفتــي به نيمهنهايي رســيده، نهفقط مدالــي تاريخي براي ايــران قطعي کرده بلکه اين فرصــت را دارد تا با شکســتدادن رقيب امروزش دلخوش به رســيدن به مدال طلاي ارزشــمند بازيهاي آســيايي همباشد؛ کاري که البته با حضور تنيسبازان مطرح شرق آسيا کمي دشوار به نظر ميرسد. نوشاد عالميان که اين روزها با رنکينگ شماره 78 دنيا در بازيهاي آسيايي به مصاف رقبا رفته، روز گذشته در يک بازي بهيادماندني وانگ چون تينگ، مرد شــماره 10 تنيس روي ميز دنيا را شکست داد و برنزش را قطعي کرد. نوشاد با نتايج ‪،8-11 ،11- 6‬ ‪8-11 ،5-11،10-12‬ رقيب مطرحش از هنگکنگ را در هم شکست تا در مجموع با برتري 4 بر يک راهي ديدار نيمهنهايي شود. پيش از اينکه مرد شــماره 10 تنيس دنيا اسير نوشاد شود، او يک تنيسباز با رنکينگ بالاي ديگر را هم برده بود؛ رقيبي از کرهجنوبي که بيستوششمين تنيسباز برتر دنيا است اما بازي امروز نوشاد بازي بسيار سختي است. او بايد در رقابتي که از ســاعت 10:30 شروع ميشود، به مصاف گايون لين از چين برود. اين تنيسباز چيني نهفقط توانسته مدال طلاي تيمي و نقره ميکس دوبل در همين بازيهاي آسيايي را از آنِ خود کند؛ بلکه رنکينگ شــماره 4 برترين تنيسبازان دنيا را هم در اختيار دارد. نوشاد اگرچه در اين بازي هم براي رســيدن به فينال مبــارزه ميکند؛ ولي تا همين حالا هم کاري را که ميخواســت انجــام دهد و در دنياي تنيس ايران باقي بماند، کامل کرده است: تاريخسازي.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.