آگهی تجدید و فراخوان فروش عمومی به شماره ‪97- 6- 6‬

Shargh - - آگهی -

شرکت عمران شهر جدید هشــتگرد

در نظر دارد با اســتناد بــه صورتجلسه کمیته ارزیابی قیمت های کارشناســی به نامه شــماره های )11189 /96 /ص مــورخ‪5/ 16‬ /97 ( و ( ‪97/ 6655‬ / ص مورخ ‪4/ 11‬ / 97 ( و) 4331 / 97 / ص مورخ ‪3/ 13‬ / 97 ( و ) 6926 / 97 / ص مورخ ‪97/ 4/ 12‬ ) و) 6925 / 97 / ص مورخ ‪4/ 12‬ / 97 ( و) 11176 / 97 / ص مورخ ‪5/ 16‬ / 97 ( و) 3226 / 97 / ص مورخ ‪97/ 3/ 1‬ ) و)11186 /97 / ص مورخ‪5/ 16‬ /97 ( و)4330 /97 / ص مورخ‪3/ 13‬ /97 ( و )12916 /97 / ص مورخ‪97/ 5/ 30‬ ) و)6760 /97 / ص مورخ ‪4/ 11‬ /97 ( و)12918 /97 / ص مورخ ‪5/ 30‬ /97 ( و)12913 /97 / ص مورخ ‪97/ 5/ 30‬ ) و) 6280 / 97 / ص مورخ ‪4/ 6‬ / 97 ( و) 6759 / 97 / ص مورخ ‪4/ 11‬ / 97 ( و) 11322 / 97 / ص مورخ ‪96/ 5/ 17‬ ) و)11185 /97 / ص مورخ ‪5/ 16‬ /97 ( و)1879 /97 / ص مورخ ‪2/ 17‬ /97 ( و)4333 /97 / ص مورخ ‪97/ 3/ 13‬ ) و) 4337 / 97 / ص مورخ ‪3/ 13‬ / 97 ( و) 1880 / 97 / ص مورخ ‪2/ 17‬ / 97 ( و) 13281 / 97 / ص مورخ ‪97/ 6/ 4‬ ) و) 13280 / 97 / ص مورخ ‪6/ 4‬ / 97 ( و) 13286 / 97 / ص مورخ ‪6/ 4‬ / 97 ( و) 13286 / 97 / ص مورخ ‪97/ 6/ 4‬ ) و) 13282 / 97 / ص مورخ ‪6/ 4‬ / 97 ( و) 6656 / 97 / ص مورخ ‪4/ 11‬ / 97 ( نسبت به فروش قطعات مسکونی، مسکونی) برج(، باغ مسکونی، آپارتمانی، تجاری، تجاری- خدماتی، زمین تجاری، واحد تجاری،آموزشی،ورزشــی در شهرجدیدهشتگرد با کاربریهای به شرح جدول ذیل با مبلغ کارشناسي پایه ) کمیته ارزیابی قیمت های کارشناسی ( از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.

نحوه خرید اسناد فراخوان:

ازکلیه متقاضیان خرید دعوت به عمل می آید بامراجعه به اداره پیمان ورسیدگی شرکت عمران شــهر جدید هشتگرد واقع در کیلومتر 65 محور تهران - قزوین، فاز2، محله 4 کد پستی 3361913111 در ســاعات اداری از مورخ ‪6/ 10‬ /97 لغایت ‪6/ 17‬ /97 در مقابل ارائه درخواست کتبی، کپی کارت ملی، جهت دریافت اسناد اقدام نمائید. آخرین مهلت و محل تحویل پاکات پیشــنهادات قیمت تا ســاعت ‪16: 00‬روز یکشنبه مورخ ‪6/ 25‬ /97 به اداره پیمان ورسیدگی و بازگشایی پیشنهادات ساعت ‪11: 00‬ روز دو شنبه مورخ ‪6/ 26‬ /97 در اتاق کنفرانس مدیرعامل می باشد. تبصره 1: چنانچه اشــخاص )اعم از حقیقی و حقوقی ( چک برگشتی نزد شرکت عمران داشته باشند حق شرکت در فراخوان را ندارند. تبصره2: ارائه هرگونه اسناد و چک غیر شرکت کننده در فراخوان مورد قبول نمی باشد و مدارک لازم جهت اثبات موضوع باید ارائه گردد.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فراخوان :

اصــل فیــش یــا ضمانــت نامــه بانکــی )بابــت ســپرده شــرکت در فراخــوان( موضــوع آگهــی را بــه حســاب شــماره 4001036906374199 و شــبا 940100004001036906374199‪ ‬بانــک مرکــزی )ســاتنا(بنام تمرکزوجــوه ســپرده شــرکت عمــران شــهر جدیــد هشــتگرد واریــز و ارائــه شــود. )پیشــنهاد دهنــدگان بایــد ضمانــت نامــه ای معــادل 10% قیمــت پایــه بابــت هــر قطعــه را بعنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده تحویــل نماینــد(. قیمـت فـروش اسـناد فراخـوان 000ر500ریال وبه حـروف پانصد هزار ریال اسـت که بصـورت نقدی توسـط واحـد مالی دریافـت می گردد. همچنیـن ایـن فراخـوان درپایـگاه اینترنتـی شـرکت عمـران بـه آدرس ‪ K K RL R L ‬ وهمچنیـن درسـامانه الکترونیـک دولت بـه نشـانی ‪ L L ‬ قابل مشاهـــــده می باشـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.