کاهش وابستگی دولت به« اوراق بد هی»

گزارش از مدیریت هزینههای جاری و بدهیها در بودجه نشان داد

SMTnewspaper - - صفحه اول -

دولت برای تامین هزینههای خود، کس//ری پول و برای اینکه حج//م پ//ول را هم افزایش ندهد و از افزایش نرخ تورم جلوگیری کن//د گاه//ی اقدام به انتش//ار اوراق میکند. وقت//ی حجم اوراق عرضهش//ده از حدی باالتر میرود، مازاد عرضه به وجود آمده و درنتیج//ه نرخ اوراق کاه//ش یافته و با کاهش نرخ اوراق به علت افزایش اختالف نرخ فعلی اوراق با رقم اسمی آن، نرخ بهره اوراق باال میرود و در ادامه، این نرخ بهره به بازارهای دیگر نیز فش//ار وارد کرده و درنهایت نرخ بهره بانکی افزایش پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.