آرامش، امنیت و آزادی 3 پایه اصلی پیشرفت و اقتدار

SMTnewspaper - - صفحه اول -

رییسجمهوری با اش//اره به اینکه ملت ایران در مقاطع حس//اس همواره حامیان اصلی انقالب اس//المی، نظام جمهوری اسالمی ایران، استقرار امنیت و دستیابی به منافع ملی بودهاند، تاکید کرد: دش//منان و بدخواهان ملت ایران باید بدانند که این ملت در مسیر حرکت خود به سمت پیشرفت و تعالی، هرگز اهداف بلند خود را از یاد نبرده و ذرهای از اعتماد آنها نس//بت به نظام و ایستادگیشان در برابر دشمنان کاسته نخواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.