بازار برای اجرای طرح رجیستری آماده نیست

SMTnewspaper - - صفحه اول -

مس//ئوالن معتقدند اجرای این ط//رح از 28 مهر کلید خواهد خورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.