لزوم عرضه ۰۵ درصدی میلگرد در بورس کاال

SMTnewspaper - - ﺧﺒﺮ -

با دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت نحوه تعیین قیمت پایه شمش فوالدی برای عرضه در بورس کاالی ایران اعالم شد.

به گزارش میمتالز، براس//اس این دس//تور تولیدکنندگان میلگرد آجدار ش//امل شرکتهای فوالد خراسان، فوالد میانه (آذربایجان)، فوالد کویر کاشان و ذوب آهن اصفهان به عرضه حداقل ۰۵ درصد از تولیدات خود در بورس کاالی ایران ملزم ش//دند. مبنای تعیینکننده قیمت ش//مش؛ میانگین قیمت هفتگ//ی فروش نقدی میلگرد تولیدی این کارخانهها ش//امل کالف ۸ الی ۵/۶۱و ش//اخه آجدار ۸ ت//ا ۲۳ در بورس کاالی ایران است. همچنین فوالد خوزستان موظف به عرضه شمش به مقدار ۰۲ هزار تن به صورت هفتگی و ۰۲ هزار تن اس//لب (تخت//ال) به صورت یک هفته در میان در بورس کاالی ایران برای تنظیم بازار داخلی است. براساس دستور وزارت صنعت، مع//دن و تجارت تعیین قیمت پایه فروش ش//مش در بورس کاالی ای//ران معادل ب//ا ۹۸ درصد میانگی//ن قیمت میلگرد، محاسبهشده براساس سازوکار یادشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.