پیگیری رییسجمهور برای رفع حکم تعلیق سپنتا نیکنام

SMTnewspaper - - صفحه اول -

نماینده زرتشتیان در مجلس از موافقت و همراهی رییسجمهوری با ریاست مجلس برای رفع حکم تعلیق س//پنتا نیکنام خبر داد. اسفندیار اختیاری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به حضور حسن روحانی در جلس//ه علنی دیروز مجلس ش//ورای اسالمی برای دفاع از وزیران پیشنهادی نیرو و علوم، از موافقت وی برای رفع حکم تعلیق س//پنتا نیکنام، عضو زرتش//تی شورای شهر خبر داد و گفت: در گفتوگویی که با رییسجمهوری داش//تم دیدگاه وی را درباره موضوع سپنتا نیکنام جویا شدم و ایشان ضمن ابراز ناراحتی از موضوع گفتند که در حال پیگیری برای حل آن هستند. نماینده زرتشتیان در پایان افزود: آقای واعظی، رییس دفتر رییسجمهوری هم به پیگیریهای انجام شده اشاره کردند و گفتند به زودی نتیجه این اقدامات اعالم خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.