معادله بازار برای پذیرش نرخ بودجهای ارز

SMTnewspaper - - صفحه اول -

سال بیستو هشتم دوره جدید شماره 901 پیاپی ‪16 2219‬ صفحه قیمت: 1000 تومان

بر اس//اس پیشبینیها متوسط رشد درآمدهای نفتی در برنامه ششم توسعه در هر س//ال ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است. این افزایش درآمدها به ۳عامل بهای نفت در بازار جهانی، صادرات نفت و نرخ ارز وابس//ته اس//ت. گزارشها نش//انگر آن است که نرخ معیار نفت در بودجه سال ۷۹۳۱ بر اساس عملکرد امسال بوده است، آمارها نشان میدهد که میانگین بهای نفت در بودجه کمتر از ۰۵ دالر بوده و این در حالی اس//ت که معیار محاس//بههای نرخ نفت در برنامه ششم توسعه باالی ۵۵ دالر در نظر گرفته شده است. عالوه بر این به نظر میرسد که میزان صادرات نفتی ایران با توجه به میزان اضافه عرضه اوپک و توافقات محدود شود. این موضوع باعث خواهد شد که ایران نیز مالحظاتی در صادرات نفت خود در سالهای آینده داشته باشد. با توجه به محدود بودن تغییرات در بهای جهانی نرخ نفت و صادرات نفتی و همچنین محدود بودن رشد درآمدهای غیرنفتی، از نظر کارشناسان تنها عاملی که میتواند پیشبینی درآمدها را محقق کند، تغییر نرخ ارز در بودجه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.