حسن یونس سینکی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت شد

SMTnewspaper - - صفحه اول -

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی حس//ن یونس س//ینکی را به عنوان مع//اون امور اقتصادی و بازرگان//ی ای//ن وزارتخانه منص//وب و از زحمات یداهلل صادقی قدردانی کرد. براس//اس این انتصاب و با توجه به اینکه س//ینکی پیش از این در س//تاد تنظی//م ب//ازار و وزارت جهاد کش//اوری نیز نقش موثری در تنظیم بازار داش//ته، به نظر میرسد بار دیگر تجمی//ع این وظیفه در وزارت صنعت، معدن و تجارت تقویت ش//ود. به گزارش محمد ش//ریعتمداری با صدور حکمی حسن یونس س//ینکی را به عنوان معاون جدید امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنع//ت، معدن و تجارت معرفی و منصوب ک//رد. وی از جمله مدیران اقتصادی پس از انقالب اسالمی ایران است که در سالها فعالیت خود از زمان دولت جنگ تا امروز هیچگونه تخلفی در کارنامه کاری خود نداش//ته اس//ت. سینکی پیشتر قائممقامی وزیر جهاد کش//اورزی در امور بازرگانی را برعهده داش//ت. همچنین پیش از این یداهلل صادقی مس//ئولیت این معاونت را بر عهده داش//ت. به عبارتی بع//د از اجرای قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کش//اورزی و آمدن اختیارات بازرگانی بخش کش//اورزی به وزارت متبوع خود (وزارت جهاد کشاورزی)، یونس س//ینکی نیز به وزارت جهاد کش//اورزی آمد و به س//مت قائممقام وزیر در امور بازرگانی منصوب شد، اما بعد از مدت کوتاهی از این سمت نیز کنار رفت تا این سمت را دوباره امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیرد. البته پیش از این سینکی در دولت یازدهم در ستاد تنظیم بازار که از سوی معاون اجرایی تشکیل شده بود، نقش موثری داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.