الریجانی: ساز و کارهایی برای بررسی موارد نقض برجام وجود دارد

SMTnewspaper - - صفحه اول -

رییس مجلس ش//ورای اسالمی با بیان اینکه امریکاییه//ا دیگر از برجام عب//ور کرده و وارد حوزههای//ی ش//دهاند که ما روی آن حس//اس هستیم، اظهارکرد: ساز و کارهایی برای بررسی موارد نقض برجام وجود دارد.

ب//ه گزارش ایرن//ا، علیرضا س//لیمی، نماینده محالت در جلس//ه علنی یکش//نبه مجلس در تذکری گفت: مجلس نمایندگان امریکا دوباره درشتگویی کرده اس//ت، آنها با مصوبات خود خواس//تند دردس//ر ایجاد کنن//د، از این رو ما قانون اق//دام متقابل را درمقابل مصوباتش//ان تصویب کردیم.وی اف//زود: امروز طبق گزارش وزارت خارجه وکمیس//یون امنیت ملی مجلس حداق//ل 8۱ مورد نقض فاحش برجام ازس//وی آنان شده ولی ما گزارشی درباره اجرایی شدن قانون اق//دام مقابله با امریکا نداش//تهایم یعنی هنوز درباره اجرایی شدن آن چیزی به ما ارائه نشده است.

علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی در پاس//خ به این تذکرات گفت: مصوبه مجلس در برنامه ششم درباره تعیین مستمری خانواده مددجویان اجرایی ش//ده است البته در صورتی که ش//ما ابهامی داری//د، میتوان گزارش//ی از اج//رای آن را دریاف//ت ک//رد. وی ادام//ه داد: موضوع نقض برجام از س//وی امری//کا دیگر از برجام عبور کرده و امریکاییها وارد حوزههایی ش//دهاند ک//ه م//ا روی آن حس//اس هس//تیم. الریجان//ی گفت: امریکاییها ب//ا اقدامات مکرر خود از توافق برجام تخلف میکنند و مس//ئله آنقدر روش//ن است که کش//ورهای عضو ۱+۵ اقرار دارن//د این تخلفها موج//ب نقض توافق میش//ود، البته س//از و کارهایی وجود دارد که موارد نقض بررسی شود.وی تاکید کرد: مسئله از برجام عبور کرده و آنها در مسائل دیگری هم ورود میکنند که ما روی آن حساس هستیم و این بحث جامعتری را میطلبد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.