افزایش 100 میلیون دالر به سرمایه صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک

SMTnewspaper - - صفحه اول -

مدیرعام//ل صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنای//ع کوچک گفت: در برنامه شش//م توسعه پیشنهاد شده که معادل ریالی ۰۰۱ میلیون دالر به سرمایههای صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک اضافه شود تا بتوان خدمات آن را برای سالهای آینده گسترش داد.

محمدحس//ین مقیس//ه با حض//ور در غرفه ایرنا مس//تقر در بیس//ت و س//ومین نمایش//گاه مطبوعات و خبرگزاریها در گفتوگو با ایرنا افزود: برای صندوقهای زیرمجموع//ه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون برنامه ششم توسعه دیده شده که دولت به صندوقهای زیرمجموعه این وزارتخانه کمک کند و نخس//تین اتفاق در حال انجام اس//ت و امیدواریم مجلس ش//ورای اس//المی در این زمینه همکاری الزم را داش//ته باشد و مبح//ث افزایش س//رمایه صندوقها به منظور افزای//ش ظرفیت پذیرش ریس//ک نیز مطرح ش//ده اس//ت. وی تصریح کرد: همچنین در سال 6۹ برنامه رش//د ۰۰۱ درصدی ب//رای صدور انواع ضمانتنامه را داش//تیم که خوش//بختانه پس از گذش//ت ۷ ماه توانستیم این رش//د را محقق کنیم و نس//بت به سال گذشته توانس//تیم مبلغ ضمانتنامهها را رشد دهیم که نش//ان میدهد واحدهای صنعتی کوچک به تح//رک افتادهاند و با وجود سختی و گرفتاریهای مالی در بازار، روح امید در آنها زنده شده و دولت و وزارت صنع//ت، معدن و تجارت به عن//وان متولی اصلی بخش صنعت و صنایع کوچک تالش میکنن//د صنایع کوچک به عنوان محرک اصلی رشد صنعت در کشور به تحرک الزم برسند.

وی با بیان اینکه ۵ صندوق وابس//ته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ب//ه زیرمجموعههای ای//ن وزارتخانه خدمات ارائ//ه میدهند، گفت: ما به صنای//ع کوچک خدمات میدهیم و دیگ//ر صندوقها در بخشهای دیگر فعالیت دارند.

وی ب//ه وجود ۵8 هزار واحد صنعتی کوچک در کش//ور اش//اره کرد و گفت: از لحاظ اش//تغال و کل آمارها و ش//اخصهای کلی اقتصادی باالی ۰8 درص//د آمارها متعلق به اینها اس//ت و حدود ۰8 درصد اش//تغال در کش//ور نیز مربوط به این صنایع کوچک اس//ت و در بخش صادرات سهم کمی در حدود ۰۱ درصد دارند.

مقیسه افزود: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی، تقویت صنایع کوچک به منظور رش//د بخش صادرات آنها است که امیدواریم امسال این صنایع بتوانند ۲ میلیارد دالر صادرات داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.