رشد نرخ ارزهای عمده و سکه طال در بازار

رشد قیمت بیشتر مسکوکات طال

SMTnewspaper - - صفحه اول -

فعاالن سکه و ارز یکشنبه شاهد رشد قیمت انواع ارزهای عمده اعم از دالر، یورو، پوند و درهم امارات در بازار آزاد بودند و به دنبال آن قیمت بیش//تر مس//کوکات طال نیز در بازار رش//د کرد.به گزارش ایرنا، هر دالر امریکا دیروز با ۰۹ ریال رش//د ۰4 هزار و ۰۹6 ریال، هر یورو با افزایش ۰8۲ ریال//ی 48 هزار و ۰۳۱ ریال، هر پوند انگلیس با ۰۵۳ ریال افزایش ۳۵ هزار و ۰۷8 ریال و درهم امارات با ۰۳ ریال رش//د، ۱۱ هزار و ۰۹۱ ریال به فروش رفت.

در سامانه نظارت ارز (سنا) که میانگین قیمت فروش ارزهای عمده در صرافیهای مجاز سراسر کش//ور درج میشود، قیمت هر دالر امریکا ۰4 هزار و ۰۷4 ریال، هر یورو ۷4 هزار و ۳۰۷ ریال و درهم امارات ۱۱ هزار و ۹۷ ریال ثبت شده است.

‹

ب//ا وجود تثبیت قیمت هر اونس ط//ال در قیمت یک هزار و 4۷۲ دالر و 6 س//نت در بازارهای جهانی به دلیل تعطیلی آنها در روزهای ش//نبه و یکشنبه، قیمت تمام س//که طرح جدید 6۲ هزار ریال در بازارهای ایران رشد کرد و به ۳۱ میلیون و ۰۰۲ هزار ریال رسید. نیم سکه نیز با افزایش ۰۲ هزار ریالی 6 میلیون و ۰4۷ هزار ریال و ربع س//که با ۰۳ هزار ریال رش//د ۳ میلیون و ۷۲8 هزار ریال فروخته ش//د اما سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر ۲۱ میلیون و ۰8۷ ریال عرضه شد و سکه گرمی نیز بدون تغییر ۲ میلیون و ۰۳۵ هزار ریال به فروش رفت. هر گرم طالی 8۱ عیار فقط ۰۲۹ ریال نس//بت به ش//نبه کاهش یافت و یک میلیون و ۰4۲ هزار و ۰44 ریال در ویترین طالفروشیها قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.