0۲ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از فعالیت یک نیروگاه

SMTnewspaper - - صفحه اول -

ریی//س س//ازمان حفاظت محیطزیس//ت از دس//تور وی//ژه رییسجمهور ب//رای پرداخت ۲ میلیارد دالر از محل صندوق ذخیره ارزی برای حل مشکل پسماند کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، عیسی کالنتری صبح دیروز با حضور در صحن علنی ش//ورای ش//هر تهران با ارائه گزارش//ی درباره وضعیت محیطزیس//ت در تهران گفت: بررس//یها نش//ان داده اس//ت ک//ه ۰۲ درصد آلودگی ه//وای تهران و کرج به دلیل فعالی//ت یک نیروگاه اس//ت و وزیر نفت نیز تاکید کرده که اگر پاالیش//گاهی سوختش غیراس//تاندارد بود، تعطیل//ش کنید. نیروگاهی همچون نیروگاه ش//هید رجایی در روزهایی که وارونگی دما را شاهد هستیم ۰۲ درصد آلودگی ه//وا را تولید میکند. وی با بی//ان اینکه تعداد و وضعی//ت کارخانهه//ای آالین//ده در پایتخت مش//خص اس//ت اما بای//د اراده و عزمی جدی در زمینه بهبود ش//رایط داش//ته باشیم، گفت: به عنوان مثال ۰۵ کارخان//ه آالینده در تهران داری//م که تعطیلی آنها موج//ب بیکاری حدود ۰۱ هزار نفر میشود. حال باید تصمیم بگیریم که اولوی//ت ما هوای پاک اس//ت یا موضوعات دیگر. در این زمینه باید تصمیماتی گرفته شود.

وی با بی//ان اینکه ۲۲4 صنع//ت آالینده در ته//ران شناس//ایی ش//ده و س//ازمان حفاظت محیطزیست نیز به آنها اخطار داده است، گفت: شهرداری جریمه این واحدهای آالینده را باید صرف رفع آلودگی کند، نه اینکه این جریمه را ص//رف کارهای دیگر کند و برای رفع کس//ری بودج//هاش در نظ//ر بگیرد. وی با بی//ان اینکه وضعیت آلودگی کالنشهرها به طور نسبی بهتر شده است، گفت: تعداد روزهای آالینده کمتر از نصف روزهای آالینده در سال ۱۹ بوده است اما به طور متوسط هنوز حدود ۰۹ روز هوای آلوده داریم که از شورا و شهرداری تهران میخواهم اقدام عملی در ای//ن زمینه انجام دهیم. کمتر حرف بزنیم، بلکه تصمیم بگیریم که چه کنیم. به عنوان مثال ۰۳ درصد آلودگی هوای تهران متعلق به کامیونهایی اس//ت که ش//بانه وارد تهران میش//وند که به طور معمول عمر باالی ۰۱ س//ال دارند و هیچکس ای//ن کامیونها را نمیبیند، چراک//ه وقتی خواب هس//تیم، وارد تهران میش//وند و هنوز در خواب هس//تیم که تهران را ترک میکنند اما آلودگیشان را برای مردم به جای میگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.