تخریب 8۲ هکتار ساخت و ساز غیرقانونی در حاشیه رودخانه های تهران

SMTnewspaper - - صفحه اول -

مدیرعام//ل آب منطقه ای ته//ران اعالم کرد: در 6 ماه نخس//ت امس//ال، ۱۵۲ مورد ساخت و ساز غیرقانونی در س//طح 8۲ هکتار زمین و به ارزش 846 میلی//ارد تومان تخریب و از تصرف خارج شد.

محمدرض//ا بختیاری یکش//نبه در گفت و گو ب//ا ایرنا، با اش//اره به اینکه مناب//ع آب تهران از دو طری//ق س//فره های آب زیرزمین//ی و از آب سطحی تامین می شود، گفت: مصرف آب شرب استان تهران حدود یک میلیارد و ۰۰4 میلیون مترمکعب و آب شرب شهر تهران یک میلیارد و ۰۳ میلیون مترمکعب است.

وی گفت: در س//ال ۵۹ حدود ۵۷ درصد آب ته//ران از منابع س//طحی و ۵۲ درصد از منابع آب زیرزمینی تامین ش//د؛ در ۲ س//ال گذشته بارندگی خوبی داشتیم و مدیریتی که روی آب سدها شد در س//ال ‪۰۷ ۵۹،‬ میلیون مترمکعب آب سطحی استفاده کردیم .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.