نرخ رشد جمعیت کشور از 1/۲9 به 1/۲4 درصد رسیده است

SMTnewspaper - - صفحه اول -

مع//اون طرحهای آماری مرکز آمار ایران گفت: روند کاهش نرخ رش//د جمعیت کشور از ۹۲.۱ درصد در سال ۰۹۳۱ به 4۲.۱ درصد در سال ۵۹ رسید که نشان میدهد روند کاهش جمعیت در ایران بهتر شده است.

به گزارش ایرنا، علیرضا زاهدیان دیروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: در دوره قبل سرش//ماری (نفوس و مس//کن سال ۰۹) ساالنه ۰۳۹ هزار نفر به جمعیت کش//ور افزوده میش//د که این تعداد در سال ۵۹ به ۰۵۹ هزار نفر در س//ال افزایش یافته و نشان میدهد روند سریع کاهش جمعیت در کشور کندتر شده است.

وی تاکید کرد: در سرشماری نفوس و مسکن سال ۵۹۳۱ مشخص شد که بیش از ۲ میلیون و ۰۰6 هزار واحد مس//کن خالی در کش//ور وجود دارد. معاون مرکز آمار ایران با اس//تناد به آمارهای استخراجش//ده جدید گفت: نرخ بیکاری در س//ال ۵۹ حدود 6.۲۱ درصد بود، اما طبق آخرین آمارگی//ری از نیروی کار این نرخ به ۵.۱۱ درصد رس//یده اس//ت. معاون طرحهای آماری مرکز آمار ایران تاکید کرد: در این سرشماری (سال ۵۹) مشخص ش//د که سن ازدواج مردان در کش//ور به 8۲ سال افزایش پیدا کرده اس//ت. وی درباره مش//کل دیگر جمعیتی در کشور یعنی مهاجرت بین اس//تانی، یادآور شد: مهاجرت به استانها بهویژه کالنشهرها از دیگر مشکالت این حوزه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.