نهادهای نظارتی آرامش را به خصوصیها برگردانند

SMTnewspaper - - اقتصاد -

سخنگوی هیاترییس//ه مجلس شورای اسالمی گفت: نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، قوه قضاییه و وزارت اطالعات باید بس//تر س//رمایهگذاری برای بخش خصوصی را فراهم کنند.

به//روز نعمت//ی در گفتوگو ب//ا خانه ملت با اش//اره به فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنیبر امن کردن اقتصاد کشور گفت: بخش معدن و پتروشیمی ظرفیت خوبی در کش//ور دارند، هرچند ممکن اس//ت در بخش پتروشیمی کش//ورهای مختل//ف محصوالت پتروش//یمی کش//ور را خریداری کنند و برای خرید آن دچار مش//کالتی باشند، اما کشور در این بخش ظرفیتها و توانمندیهای خاص خود را دارد، که باید توسعه یابد.

سخنگوی هیاترییس//ه مجلس شورای اسالمی افزود: ایران در بخش صنای//ع زیرمجموعه نفت وضعیت خوبی دارد، بنابراین اقتصاد کشور باید به سمت و سویی حرکت کند که بیشترین استفاده را از این ظرفیتها داشته باشد.

نعمتی با بیان اینکه تاکیدات رهبر معظم انقالب حداقل در ۰۱ سال گذش//ته این موضوع بوده است که به بخش خصوص//ی واقعی میدان داده ش//ود، ادام//ه داد: با بخش خصوص//ی باید به گونهای رفتار ش//ود ک//ه این بخش به عنوان س//رمایهگذار مطرح شود و این تفکر مبنیبر اینکه بخش خصوصی زالوصفت است، باید کنار گذاشته شود.

نعمت//ی با تاکید ب//ر اینکه بخش خصوص//ی به معنای واقعی باید وارد عرصه شود و دولت از سرمایه گذاریهای مختلف پا پس بکش//د، ادامه داد: نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی، دیوان محاس//بات، قوه قضاییه و وزارت اطالعات باید بس//تر س//رمایهگذاری برای مجموعههای سرمایهگذار بخش خصوصی را فراهم کنند و این موضوع اتفاق نمیافتد، مگر اینکه بسترس//ازی مناس//بی شود تا بخ//ش خصوصی فعال ش//ود. این موضوع ک//ه با تفکر و دید فئودالیس//تی به بخش خصوصی نگریسته شود، باید برچیده ش//ود. وی با بیان اینکه بانکها باید در راس//تای اهداف بخش خصوصی حرکت کنند، نه اینکه خودش//ان س//رمایهگذاری کنن//د، یادآور ش//د: بانکه//ا باید منابع موردنی//از بخ//ش خصوصی را تامین کنن//د و تنها با این موض//وع میتوان بیکاری را رفع کرد، البته ممکن اس//ت ی//ک مجموعه بخش خصوصی ب//ا ۰۱ نفر در یک کارگاه کار کن//د یا یک مجموعه بخش خصوص//ی کارخانههای صنعتی و معدنی یا یک مجموعه پتروشیمی را ایجاد کند.

نماین//ده مردم تهران، ری، ش//میرانات، اسالمش//هر و پردیس در مجلس ش//ورای اس//المی با تاکی//د بر اینکه نهاده//ای نظارت//ی باید آرام//ش را به بخ//ش خصوصی بازگردانند، افزود: ممکن است برخی نظرها در بخشهای نظارتی وجود داشته باشد که آن بخشهای نظارتی اجازه فعالیت مناس//ب را ب//ه بخشهای خصوص//ی ندهند که نیازمند است هماهنگی و بسترسازی در این زمینه شود.

سخنگوی هیاترییس//ه مجلس شورای اسالمی گفت: این بدین معنا نیس//ت که با تخلفات مبارزه نش//ود، بلکه باید با تخلفات برخورد شود، اما این موضوع که با تفکر و دید فئودالیس//تی به بخش خصوصی نگریسته شود، باید برچیده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.